ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Web-сторінки наукових видань академії:
http://tihae.org - сайт журналу "Традиції і новаціїї у вищій архітектурно-художній освіті";
http://visnik.org - сайт журналу "Вісник ХДАДМ".

Вимоги до оформлення публікацій в наукових фахових виданнях
Харківської державної академії дизайну і мистецтв
з урахуванням вимог, затверджених Міністерством освіти і науки України (Наказ № 1111, від 17.10.2012)
та вимог наукометричних баз даних «Scopus» і РІНЦ

Завантажити файл "Вимоги до оформлення" (.doc)

Оформлення транслітерованого списку літератури (.doc)

Статті разом із іншими супроводжувальними документами, надані для публікації в журналі, в обов'язковому порядку проходять процедуру попереднього розгляду. Файл зі статтею слід по-дати до редакції або надіслати електронною поштою на адресу editor2016@ukr.net.

Текст статті подається в електронному та роздрукованому вигляді.

Вимоги до файла: файл має бути створений у редакторі Word і збережений у форматі *.doc, *.docх або *.rtf; файл має бути названий прізвищем автора статті. Ім'я файла набирається латинським шрифтом (наприклад, Butko.doc; Butko.rtf).

Роздрукований та електронний варіанти повинні бути ідентичними. Текст статті повинен бути ретельно відредагований та перевірений автором і завірений його підписом. За помилки в поданих матеріалах відповідає автор статті.

Формат тексту. Мінімальний розмір статті – 10 тис. друкованих знаків без пробілів (min 0,25 авт. арк. за вимогами МОНУ, рисунки, табл. враховуються), максимальний – 40 тис. знаків (1 авт. арк.). Текст набирається з інтервалом 1,5; шрифт Times New Roman, 14 пт. Поля – стандартні. Правила при наборі текстів:

 • Текст вирівнюється по ширині;
 • Не допускається заміна тире знаком дефіса і навпаки;
 • Сторінки не нумеруються;
 • Абзацний відступ – 1 см, не допускається створення абзацу клавішою Tab і знаків пропуску;
 • Виділення фрагмента тексту можливе напівжирним шрифтом та курсивом (підкреслення не допускається);
 • Бібліографічні посилання друкуються у квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки розділяються двокрапкою. Для зазначення діапазону сторінок використовується знак тире без пропусків ліворуч і праворуч від тире. Номери сторінок, що відносяться до одного джерела, розділяються комою. Номери джерел розділяються крапкою з комою. Наприклад: [4:25], [4:25–27], [4:25; 7:32–33; 12:16, 25], [4; 7; 12].

Графічні матеріали. До статті можна включати графічні матеріали – рисунки (надавати окремими файлами), таблиці та ін. Всі нетекстові об'єкти мають бути побудовані із застосуванням засобів Microsoft Word (Microsoft Excel Chart, Microsoft Equation), фотоілюстрації приймаються у форматі jpg, tif, cdr - ч/б або кольорові – немає значення. Таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву. Всі рисунки та графіки мають бути пронумеровані та мати назву й надаватись додатково окремо від статті.

Мінімальний розмір статті – 10 тис. друкованих знаків без пробілів або 9 сторінок (min 0,25 авт. арк. за вимогами МОНУ, рисунки, табл. враховуються), максимальний – 40 тис. знаків (1 авт. арк.);

Послідовність структурних елементів:

 1. УДК. Друкується ліворуч звичайним шрифтом;
 2. Прізвище та ініціали. Друкуються ліворуч звичайним шрифтом;
 3. Назва закладу, де працює автор. Друкується ліворуч звичайним шрифтом;
 4. Назва статті. Друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити всі букви великими;
 5. Анотації та ключові слова (обсяг 900 знаків для анотації українською, 900 знаків для анотації російською та 5000 знаків для анотації англійською. Після кожної анотації відповідними мовами подаються 5-6 ключових слів до статті). Текст анотації друкується звичайним шрифтом через один інтервал. Перед кожною анотацією наводиться прізвище та ініціали автора та назва статті українською, російською та англійською мовами відповідно.

Анотації англійською додаються окремо на аркуші і також, як рецензія, повинні бути завірені печаткою установи, де працює автор, або печаткою фірми, яка перекладала текст. Анотації англійською відображають основний зміст статті та результати дослідження і повинні мати обсяг 5000 знаків без пробілів.

Зразок анотації англійською:

Background. In recent years, there has been an increasing interest in...
Objectives. The objectives of this study are to determine | to prove...
Methods. So far this method was been applied to...
Results. The results of the research support the idea that...
Conclusions. The present results are significant in... | We conclude...

Зміст статті. Відповідно до постанови від 15.01.2003 р. № 7-05/1 стаття має містити наступні елементи (виділяються жирним шрифтом):

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Оформлення літератури. Заголовок «Література» пишеться звичайним шрифтом. Використані джерела друкуються за абеткою і пронумеровані. Оформлення бібліографії згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 3, 2008 р. Всі цитати мають бути підкріплені посиланнями на джерела. Посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними. Посилання на власні публікації допускаються лише в разі нагальної потреби. Якщо в огляді літератури або далі по тексту є посилання на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті. Вторинне цитування не дозволяється.

Після звичайного списку літератури подається транскрибований список літератури.

РОЗГЛЯД СТАТЕЙ

Стаття приймається редакцією на розгляд за умов наявності повного пакету документів. До повного пакету документів входять:

 • текст статті: друкований та електронний варіант (обов'язково);
 • анкета;
 • наукова рецензія на статтю;
 • заява.

РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ ТА ЗРАЗКИ АНЕКТИ ТА ЗАЯВИ


НАУКОВА РЕЦЕНЗІЯ

До пакету документів, що подається атвором разом із статею, згідно наказу МОН України №1111 від 17.10.2012 п. 2.11 та 3.1., входить наукова рецензія. Метою рецензування є підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

Для аспіранта і здобувача наукового ступеня кандидата наук – рецензія кандидата або доктора наук. Для докторанта і здобувача наукового ступеня доктора наук - доктора наук. Для кандидата наук – кандидата наук, доцента або провідного фахівця. Не рецензуються статті докторів наук.

Рецензенти представляють письмову рецензію на рукопис, в якій містяться:

 • Оцінка суті роботи іта її відповідності тематиці журналу;
 • Оцінка змісту статті: викладені в статті наукові положення і результати, новизна наукових положень і результатів; обгрунтованість наукових положень і результатів; значущість головних наукових положень і результатів;
 • Зауваження по викладу й оформленню матеріалу статті;
 • Пропозиції з доопрацювання тексту;
 • Висновок про можливість публікації статті.

Прізвище рецензента вказується наприкінці статті і обов'язково друкується у Віснику. Рецензія повинна бути завірена у відділі кадрів печаткою. Стаття з підписом рецензента зберігається в редакції 2 роки.

Зразок рецензії: «Робота ПІБ, назва, виконана згідно вимог ВАК України і рекомендується до друку як така, що містить в собі новизну в …. Рецензент: канд. техн. наук, доцент Маріупольского технічного університету ПІБ».

АНКЕТА

В анкеті подаються відомості про автора та співавторів, в якій п.п. 1-5 обов'язково заповнено українською, російською та англійською мовами. Нижче приводиться зразок:

 • Прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів)*;
 • Вчене звання*;
 • Науковий ступінь*;
 • Місце роботи, посада.* Зазначити повну назву організації, кафедри або іншого структурного підрозділу без скорочень;
 • Робоча адреса.* Вказати поштовий код, країну, область \ район, місто \ нас. пункт, вулицю, номер будівлі;
 • Службовий телефон та e-mail. У разі відсутності персонального робочого телефону та e-mail'у необхідно вказати інший спосіб оперативного зв'язку;
 • Домашня адреса: вказати поштовий код, країну, область \ район, місто \ нас. пункт, вулицю, номер будівлі, домашній та мобільний телефони, e-mail;
 • Сфера досліджень й наукові інтереси: вказати тематику дослідження, або галузі науки, які вивчаються;
 • Інформація про автора: вказати посилання на особистий веб-сайт автора чи посилання на профіль у соціальних мережах (за умови наявності та при бажанні);
 • Назва журналу, де планується надрукувати статтю, та рубрика.

ЗАЯВА

Заява (за наявності співавторів – спільна, за підписами усіх співавторів) про те, що стаття є власною розробкою автора (авторів), ніде раніше не друкувалася і не знаходиться на розгляді в інших виданнях, автори дають спільну письмову згоду на публікацію матеріалу саме у виданні ХДАДМ. Нижче подається зразок Заяви:

Головному редактору наукового
видання «Вісник Харківської
державної академії дизайну та мистецтв»
проф. Даниленку В. Я.

ЗАЯВА

Цим засвідчую, що стаття, надана для публікації у «Вісник Харківської державної академії ди-зайну та мистецтв» (далі – Вісник) на тему «Розробка дизайну навколишнього середовища у місті Адажио», 12 стор.) є моєю власною розробкою, раніше не публікувалась і не друкувалась в інших наукових виданнях, не знаходиться на розгляді в інших журналах.

Я ознайомився(лась) з вимогами до подання й оформлення наукових статей до журналу та погоджуюсь на публікацію статті у наступному номері Вісника, відповідно до черговості, яка визначається редколегією. Також надаю/ємо згоду на використання статті в електронних базах даних, куди включено Вісник.

« __ » __підпис__ 2014 р. ___прізвище___ І. І. Іванов

ПОДАЛЬША РОБОТА РЕДАКЦІЇ НАД СТАТТЕЮ

 • Повний пакет документів надсилається (або приноситься автором особисто) за адресою ХДАДМ – вул. Мистецтв (колишня Червонопрапорна), 8, м. Харків, Україна, 61002, Інформаційний центр (к. 114, 205). Години прийому: щодня з 14.00 до 16.00.
 • Після підтвердження про відповідність статті загальним вимогам, та за наявності повного пакету документів, стаття передається на внутрішню рецензію та проходить внутрішню редакційну обробку; автору повідомляются реквізити для сплати за друк
 • При наявності у членів редколегії - наукових редакторів за відповідними напрямками, - запитань до автора відносно певних положень статті, вона повертається автору на доробку або виправлення.

Web-сторінка наукових видань академії:

http://tihae.org - сайт журналу "Традиції і новаціїї у вищій архітектурно-художній освіті";
http://visnik.org - сайт журналу "Вісник ХДАДМ".

Поштова адреса редакції:

вул. Мистецтв, 8, м. Харків, Україна, 61002
Електронна адреса:
editor2016@ukr.net

Начальник редакційно-видавничого відділу Мачулін Леонід Іванович

роб. тел. +38 (057) 706-15-63, +38 (057) 706-21-03,
моб. тел. +38 (068) 886-52-57