ВІСНИК ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Web-сторінка наукового видання академії:
http://visnik.org - сайт журналу "Вісник ХДАДМ".

(рейтинг у базі Index Copernicus - 50.20)

Вісник ХДАДМ – наукове видання, присвячене нагальним проблемам мистецтвознавства: теорії та історії мистецтв, дизайну, образотворчого мистецтва, кіно-, теле-, театрального, музичного мистецтва тощо, а також міждисциплінарним дослідженням, дотичним до означених сфер. В першу чергу, видання прагне презентувати на своїх сторінках приклади інноваційних дослідницьких підходів, надаючи можливість обміну найактуальнішими розробками в перелічених сферах. Збірник розрахований на аспірантів, пошукачів вчених ступенів і звань, викладачів та науковців. Журнал видається шість разів на рік. Заснований в 1999 році, внесений до переліку фахових видань з мистецтвознавства з 2002 р. (перереєстрований наказом МОН України № 747 від 13.07.2015 р.). Видання зареєстроване у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України (свідоцтво КВ № 7108 від 25.03.2003 р.) та внесене до державного реєстру суб'єкта видавничої справи (ДК № 860 від 20.03.2002 р.). Журнал має міжнародний ідентифікаційний номер: ISSN 1993-6400 (Print), ISSN 1993-6419 (Online).

«Вісник ХДАДМ» реферується та відображається в наступних вітчизняних базах даних: «Джерело» [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/ irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe] та «Україніка наукова» [http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html], а також представлений в міжнародних наукометричних базах: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) з 2014 р. [http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50456] та Index Copernicus з 2015 р. [http://journals.indexcopernicus.com/++++++,
p24783634,3.html].

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Даниленко В. Я. (головний редактор), доктор мистецтвознавства, професор, ректор ХДАДМ, член-кореспондент Академії мистецтв України
Гончар О. В. (заступник головного редактора), доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та іноземної філології, Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Мачулін Л. І. (відповідальний секретар), кандидат філософських наук, начальник інформаційного центру, Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Алфьорова З. І., доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету кіно-, телемистецтва, Харківська державна академія культури
Беднарек Є., доктор історії (Польща, Інститут національної пам'яті Республіки Польща)
Бойчук О. В., кандидат з мистецтвознавства, професор, професор кафедри дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв, Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Кара-Васильєва Т. В., доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАНУ, член-кореспондент Академії мистецтв України (м. Київ)
Коваленко Г. Ф., доктор мистецтвознавства, головний науковий співробітник, Інститут мистецтвознавства Російської академії мистецтв, академік Російської академії мистецтв(Російська Федерація)
Левчук Л. Т., доктор філософських наук, професор (м. Київ)
Люкнер П., доктор філософії з дизайну, почесний професор ХДАДМ, директор Інституту екологічної естетики (м. Галлє, Німеччина)
Мартинов В. Ф., доктор культурології, професор, завідувач кафедри культурології, Мінський інститут сучасних знань (Республіка Білорусь)
Романовський О. Г., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Національний політехнічний університет «ХПІ», член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України
Сапенько Р., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії культури, Зеленогурський університет (м. Зелена Гура, Польща)
Сбітнева Н. Ф., кандидат з мистецтвознавства, професор, декан факультету дизайну, Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Смагін О. І., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри культурології, Мінський інститут сучасних знань (Республіка Білорусь)
Соколюк Л. Д., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та історії мистецтв, Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Чебикін А. В., президент Національної академії мистецтв України, професор, ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури(м. Київ)
Ельзбіта Базіул, д-р наук (з мистецтва) професор, декан факультету образотворчого мистецтва, Університет Миколи Коперника, Торунь, Польща
Х. Якуп Озтунад, д-р філософії (з мистецтва), професор, декан факультету образотворчого мистецтва, Університет Докуз Ейлул, Ізмір, Туреччина

© Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2016


ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІСНИКИ