А

НАУКОВА РОБОТА

В 2008 році на кафедрі заснований Міжнародний теоретичний часопис «Філософія і сучасність», головний редактор професор С. Пазиніч (вийшло 7 випусків). В тому ж році на базі кафедри була проведена Перша міжнародна наукова конференція:«Соціально-гуманітарні аспекти педагогіки вищої школи». 3 2006 року на кафедрі вийшли друком: 6 підручників для вищої школи з грифом МОН України («Логіка», «Філософія управління», «Логіка для інженерів», «Філософія. Етика. Естетика», «Логіка інженерної діяльності», «Філософія управління» — 2-е видання, доповнене і перероблене); 13 навчальних посібників; 5 наукових монографій, а також наукові статті в фахових журналах і виступи з доповідями на конференціях.

У 2015 році вийшли у світ книги завідувача кафедри СГД С.М. Пазиніча:

1. Філософські поради. / С.М. Пазиніч. -X.: Майдан, 2015. - 312 с.: 1л. I5ВN 978-966-372-585-7

Книга присвячена темі людських відносин як особливого духовного досвіду. Автором представлені роздуми про типові ситуації буденного життя: пристрасть і журба, одержимість і лінь, успіх і заздрість, скнарість і щедрість, любов і ревнощі та інші стани людської душі. С.М. Пазиніч в одному випадку радить уникати негативних ситуацій, в іншому, використовувати позитивний моральний досвід, як життєствердну мотивацію в розвитку яскравої індивідуальності. Книга створена у рамках афористичного жанру. Вона призначена не лише для студентів, але і для усіх, кого хвилює тема універсального розвитку сутнісних сторін людського життя.

2. Філософія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Х.: Харківська державна академія дизайну і мистецтв; Видавець Савчук О. О., 2014. — 380 с.

Широко I доступно презентовані основні положення курсу філософії для студенів вищих навчальних закладів. Висвітлено найбільш визнані філософські концепції, ідеї та помисли всесвітньої інтелектуальної культури. Розкрито квінтесенцію і притаманні особливості філософського знання. і культури коректного мислення. У кожній темі надано доконечну увагу розмаїтним філософським течіям в інтерпретації новочасних проблем духовної культури людства.

Враховуючи специфіку художньо-гуманітарної освіти, наведено глосарій, що містить основний понятійно-категоріальний апарат сучасної філософії, а також плани семінарських занять з рекомендаціями використання основної та допоміжної літератури. Крім того, посібник містить короткі біографічні довідки про славетних філософів з античності до сучасної доби.

3. Станіслав Миколайович Пазиніч. До 75-річчя з дня народження [Текст] : бібліогр. покажчик / уклад. Л. П. Семененко. — Харків : Майдан, 2015. — 400 с. : іл. І8ВК 978-966-372-601-4

Книга містить основні біографічні дані професора С.М. Пазиніча, список наукових праць, і висловлювання відомих вчених, які характеризують його як дослідника, педагога та особистість. Наведено систему покажчиків та інший бібліографічно-довідковий матеріал. Розміщено також фрагменти окремих робіт за період 2010 – 2014 рр., які відображають внесок автора у розробку теорії філософії, професійної культури, логіки, філософії освіти та філософії управління.

КОНФЕРЕНЦІЯ

23-24 квітня 2015 року відбулася VI Міжнародна науково конференція: «Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи», присвячена 85-річчю Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Тематика конференції – актуальні проблеми сучасної філософії освіти, філософія людського спілкування у системі життєвих цінностей, соціальні аспекти педагогіки системі вищої технічної і гуманітарної освіти, філософські та психологічні аспекти інноватики і творчості, проблеми морального та естетичного виховання в системі особистісного розвитку студентів, розвиток креативном педагогіки та її використання у формуванні й розвитку творчих здібностей, історичні та політичні дисципліни як засіб формування громадського світогляду сучасної молоді.

Завідувач кафедри СГД ХДАДМ Пазиніч С.М. – співголова оргкомітету конференції.

У роботі конференції прийняли участь викладачі кафедри СГД: Рогоза О.М., Петрикова В.Т., Більдер Н.Т. Тези доповідей опубліковано у збірнику матеріалів конференції.