r

AСПІРАНТУРА

УВАГА:
останній день для подання документів на вступ до аспірантури у 2016 н.р. - 31 серпня 2016 р.

ПРАВИЛА прийому до аспірантури для підготовки фахівців ступеня доктора філософії в Харківській державній академії дизайну і мистецтв на 2017 рік (.pdf)

За рішенням Міністерства освіти і науки України в Харківській державній академії дизайну і мистецтв у 2003 році відкрита аспірантура за спеціальностями:

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 17.00.05 — ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

I. Формула спеціальності:

Галузь передбачає дослідження засадничих закономірностей ґенези й еволюції образотворчого мистецтва як у цілому, так і на певних історично детермінованих стадіях його розвитку, зокрема стильових, у різному національному контексті; стадії над усім комплексом питань, пов’язаних із з’ясуванням специфіки жанрово-видової структури образотворчого мистецтва, його змісту та форми; здійснення опису, аналізу, витлумачення, атрибуції мистецьких творів, розгляд особливостей їх суспільного функціонування; вивчення набутків окремих національних шкіл мистецтва, творчої практики художніх об’єднань, угруповань, окремих художників.

При розробленні тієї чи іншої проблематики спирається на досягнення музеєзнавства, реставрації, інших допоміжних дисциплін, враховує досвід споріднених суспільних наук.

II. Напрямки досліджень:

 • Загальноестетичні проблеми теорії та історії образотворчого мистецтва;
 • Образотворче мистецтво у  системі художньої культури суспільства;
 • Історія та теорія мистецтвознавства і художні критики;
 • Історико-теоретичні проблеми розвитку окремих видів і жанрів образотворчого мистецтва;
 • Станковий і монументальний живопис, притаманні йому прийоми та засоби вирішення художніх творів; живописні техніки;
 • Станкова, монументальна та монументально-декоративна скульптура, її функціонування в архітектурних і садово-паркових ансамблях;
 • Станкова та книжкова графіка, притаманні їй особливості художньої мови; роль і значення книжкової графіки в інтерпретації змісту літературного твору та як елементу книги — єдиного художньо-поліграфічного організму; плакат; прикладна графіка; графічні техніки;
 • Театрально-декоративне мистецтво, його роль у розкритті драматургічного задуму театральної або кінопостановки;
 • Художній дизайн;
 • Проблеми синтезу мистецтв і образотворче мистецтво;
 • Проблеми ґенези та еволюції стилів і напрямків в образотворчому мистецтві, їх світоглядне підґрунтя, особливості національної інтерпретації, зв’язок з іншими видами мистецтва (театр, музика, література і т. п.);
 • Іконологія та іконографія як важливі елементи мистецтвознавчого дослідницького інструментарію.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: Мистецтвознавство.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 17.00.07 — ДИЗАЙН

І. Формула спеціальності:

Дизайн — одна з теоретичних галузей мистецтвознавства, висвітлює соціально-культурні, композиційно-художні та технологічні закономірності формування гармонійного, естетично досконалого предметного середовища життєдіяльності людини, створення мистецьких об’єктів матеріальної культури, промислових виробів і творів дизайн-графіки.

Дизайн досліджує широкий спектр художньо-проектних засобів формування предметно-просторового середовища, стилістику та пластично-образні особливості об’єктів дизайну, методологічні питання дизайну, історико-генетичну та соціально-культурну природу проектно-художньої діяльності дизайнера, сучасні тенденції.

II. Напрямки досліджень:

 • Теорія та історія дизайну — аспекти осмислення процесів становлення та розвитку матеріальної культури, взаємодії мистецтва і техніки;
 • Методи і засоби створення властивостей об’єктів дизайну, що визначають їх естетичні, соціально-культурні, ергономічні, функціонально-експлуатаційні, маркетингові та екологічні характеристики;
 • Синтез видів проектно-художньої діяльності в контексті формування гармонійного предметно-просторового середовища;
 • Принципи оптимальних технологій формоутворення об’єктів дизайну, їх стилістика та художньо-образні особливості;
 • Стилістика та художньо-образні засоби дизайн-діяльності;
 • Національні етномистецькі традиції матеріальної культури у контексті сучасних тенденцій проектно-художньої творчості;
 • Екологічний дизайн як напрям проектування гармонійного предметного середовища з урахуванням вимог охорони довкілля та культури;
 • Засоби візуальної інформації, графічних знакових систем для предметно-просторового середовища і знакових елементів для промислових виробів;
 • Історико-мистецтвознавче підґрунтя сучасного дизайну;
 • Естетика та засоби створення мультимедійних творів та рекламної продукції.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: Мистецтвознавство.

Навчання в аспірантурі здійснюється з відривом та без відриву від «Закону від редакції» виробництва, як на контрактній основі, так і за державним замовленням. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва — чотирьох років.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту й кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Прийом документів для вступу в аспірантуру — з 1 по 15 вересня кожного року.

Вступники подають такі документи:

 1. Заяву;
 2. Особовий листок з обліку кадрів (засвідчується печаткою та підписом керівника за місцем роботи);
 3. Список та ксерокопії опублікованих наукових праць або реферат;
 4. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286–у;
 5. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу та вкладиш до диплому;
 6. Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди із вступником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Протягом жовтня вступники до аспірантури складають наступні конкурсні іспити:

 • спеціальність;
 • іноземна мова;
 • філософія.

За довідками звертатися до відділу аспірантури:

3-й корпус ХДАДМ, кімн. 208, завідувач аспірантури Бондаренко Ірина Володимирівна.
Тел. +38 (057) 706-21-03