��
КАФЕДРА
ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

ІВАНЕНКО
Тетяна Олександрівна

Завідуюча кафедрою
графічного дизайну,
дизайнер-графік,
доцент, кандидат
мистецтвознавства


Школа графічного дизайну Харкова бере свої витоки з 1922 року, коли при Харківському художньому технікумі була відкрита графічна майстерня. У 1920-ті роки підготовкою графіків опікувалися відомі художники В. Єрмілов, І. Падалка, О. Маренков.

У 1930-ті роки в майстерні викладали професор В. Касіян, доценти Б. Бланк, Й. Дайц, М. Фрадкін, В. Мироненко, а з середини 1940-х та протягом 1950-х — професор Г. Бондаренко й доцент В. Селезньов.

У 1962 році внаслідок реорганізації ХДХІ на базі кафедри «Графіка» була утворена нова спеціалізація — «Промислова графіка та упаковка». З цього часу почалася суттєва ротація викладацьких кадрів. На роботу були запрошені художники-графіки: Є. Надєждін, В. Побєдін, М. Гноєвий, В. Ненадо, М. Камєнной. У квітні 1964 року кафедру графіки очолив доцент В. Селезньов, який доклав чимало зусиль до переутворення кафедри. З 1967 року кафедра «Графіка» отримала назву «Промислова графіка та упаковка» і була підпорядкована новоутвореному факультету «Промислове мистецтво».

З другої половини 1960-х років харківська графічна школа почала набувати виключно дизайнерської специфіки. Саме на цей час (липень 1968) припадає перший випуск фахівців суто промислової графіки. Відтоді кафедру поповнюють переважно власні випускники різних років: Ж. Коров'янко, Л. Сиротіна, А. Кузьменко, В. Ігуменцев, І. Криворучко, Т. Сердобінська, В. Новаковський, О. Векленко, В. Шевченко, І. Стаханов, О. Бляхер, В. Лесняк, В. Овчинніков та інші.

За період 1960–1970-х років графічний дизайн проходить шлях від становлення нової спеціальності до більш значущих досягнень. У роботах студентів поступово зростає тенденція до спрощення образотворчих вирішень, посилюється асоціативність і символічність, проекти набувають більшої композиційної цілісності. Завдяки активному розвитку реклами найпоширенішими стають такі жанри, як товарний знак, логотип, комерційний плакат, упаковка тощо.

У 1980-ті роки за рівнем викладання та професійності харківська промислова графіка займає своє особливе місце серед інших художньо-промислових шкіл колишнього СРСР. Навіть існуючи в єдиному суспільно-політичному й культурному просторі, вона мала характерне творче обличчя, позначене своєрідною декоративністю, емоційністю виразу та виконавською майстерністю.

В умовах перманентного реформування вишу на кафедрі промислової графіки та упаковки неодноразово відбувались спроби відродити традиційні, суто станкові напрями: естамп, книга, плакат. Нарешті, у 1975 році, на базі кафедри промграфіки та упаковки відновлюється спеціалізація «графіка» як підсекція з компромісною назвою «Політичний плакат».

Утім, чергу перетворень, пов'язаних з історією кафедри, на цьому не було завершено. У квітні 1989 року відбулася ще одна важлива реорганізаційна подія — факультет «Промислове мистецтво» було перейменовано на факультет «Дизайн». На факультеті відбувалося навчання за трьома відповідними спеціалізаціями: «промисловий дизайн» (раніше — «художнє конструювання»), «графічний дизайн» (раніше — «промислова графіка») та «станкова графіка». З цього часу кафедра промграфіки та упаковки отримала нову назву — «Графічний дизайн».

У 1990-ті роки графічна школа Харкова розвивалась у контексті відродження національного мистецтва й подолання окремих кризових явищ у вітчизняній художній культурі та системі вищої художньої освіти. Позбувшись тоталітарного диктату радянського минулого, українське мистецтво в умовах державної незалежності певною мірою актуалізувало шари власного досвіду 1920–1930-х років, традиції одвічної національної мистецької спадщини, набуло свободи діалогу з проявами новітньої світової культури.

У 2000-х роках науково-освітє життя кафедри продовжувало стрімко розвиватись. Принципи викладання відзначаються експериментальним і творчим характером. Графічна школа більше не догматизує псевдоакадемічні засади, а шукає та впроваджує різноманітні шляхи розвитку, підтримує всілякі прояви нового пластичного мислення й розвиває його через творчі практики як художників-педагогів, так і студентства. Новітня викладацька концепція будується й сприймається як вільна креативна гра з підвищеною емоційністю й тонкою мистецькою іронією.

У 2001 році, в межах реформованого ХДАДМ, спеціалізація «станкова графіка» була остаточно відновлена як окрема випускова кафедра при новоутвореному факультеті «Образотворче мистецтво».

У різні роки кафедру графічного дизайну (до 1989-го — «Промислова графіка та упаковка») очолювали: доцент В. Селезньов (1964), старший викладач А. Кузьменко (1972), доценти В. Ненадо (1973) та В. Віхтинський (1981), професори А. Кузьменко (1983), О. Векленко (2000), доцент Н. Сбітнєва (2004), професор В. Лесняк (2010), доценти Н. Сбітнєва (2011) та Т. Іваненко (з 2014 року).

Багаторічний розвиток і сучасний стан кафедри графічного дизайну (ГД) тісно пов'язані з цілою плеядою талановитих художників-графіків старшого покоління: В. Селезньовим, В. Ненадо, Є. Надєждіним, М. Камєнним, М. Гноєвим, В. Віхтинським, А. Кузьменком, В. Ігуменцевим, В. Шевченком, О. Бляхером, В. Новаковським, В. Овчинніковим та іншими. Але найбільш вагомий внесок у формування сучасного сти-лю викладання, притаманного харківській школі графічного дизайну, пов'язаний з такими іменами, як В. Побєдін — один із фундаторів вітчизняної школи товарного знаку, І. Криворучко — засновник харківської школи шрифту й каліграфії, О. Векленко — відомий графік-плакатист і громадський діяч, В. Лесняк — провідний майстер візуально-комунікативної графіки. Не менш значний внесок до методичних напрацювань кафедри зробили викладачі дисципліни «Макетування й моделювання упаковки» В. Жубр і Т. Сердобінська.

Нового імпульсу розвитку кафедри додали представники «середнього покоління», колишні її випускники — Н. Сбітнєва, В. Христенко, В. Комаров, В. Гальченко, О. Квітка, А. Макарова та представники більш молодшого покоління — О. Соболєв, Т. Іваненко, Л. Закалюжна, К. Лаврікова, О. Ганоцька, Ф. Целуйко, М. Ісмайлова, Л. Литвинюк.

Викладачі кафедри мають великий досвід навчальної, методичної, наукової та проектно-творчої роботи. Підготовка студентів зі спеціальних дисциплін ведеться на засадах авторських навчальних програм, що розроблялися й удосконалювалися протягом багатьох років. Серед методів, які використовують викладачі кафедри — вивчення класичних творів мистецтва та виробів національного декоративно-прикладного мистецтва, аналіз історичних і сучасних об'єктів графічного дизайну, участь у майстер-класах видатних українських і закордонних дизайнерів.

За роки свого існування кафедра графічного дизайну випустила 1093 дизайнери-графіки. Серед них 846 студентів захистили диплом спеціаліста й 44 — диплом магістра на денній формі навчання; 180 студентів захистили диплом спеціаліста й 23 — захистили диплом магістра на заочній формі навчання.

Протягом 2003–2015 років вісім випускників кафедри захистили кандидатські дисертації, шестеро з них зараз працюють на кафедрі графічного дизайну; ще троє навчаються в аспірантурі зараз або вже готуються до захисту кандидатської роботи. Студенти кафедри графічного дизайну є постійними учасниками творчих виставок і переможцями фахових конкурсів не тільки в Україні, але й за її межами. Багато хто з випускників кафедри стали членами творчих спілок художників і дизайнерів, мають почесні звання, працюють у різних містах України, у країнах СНД і країнах далекого зарубіжжя.

Персональний склад кафедри ГД (викладачі й лаборанти) у 2011/2012 н.р. У першому ряду (сидять): А. Макарова, Н. Миргородська (лаборант), В. Жубр, Т. Іваненко (зав. кафедри), Н. Сбітнєва (доцент кафедри й одночасно декан факультету «Дизайн»), Т. Сердобінська, О. Ганоцька, О. Квітка. У другому ряду (стоять): О. Векленко, І. Фурсов (зав. лабораторії), А. Кузьменко, Л. Закалюжна, В. Комаров, В. Христенко, А. Радомська (навчальний майстер), О. Жолудь, Ф. Целуйко, О. Соболєв (доцент кафедри й одночасно перший проректор з науково-педагогічної роботи ХДАДМ), К. Лаврикова, В. Лесняк, В. Гальченко, Л. Кожевник (лаборант).