КОНКУРС НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

Кафедра графічного дизайну
оголошує конкурс науково-дослідних робіт
серед студентів 4 курсу ХДАДМ

Мета конкурсу: створення умов для реалізації творчих здібностей студентів; стимулювання інтеграції наукової складової в навчання студентів; створення механізму відбору і активного включення студентів, які мають здатність до науково-дослідної роботи, у наукову, освітянську і професійну діяльність Академії.

Умови: до конкурсу приймаються роботи, виконані у рамках переддипломної практики (30.01–18.02.2017) дизайнерських спеціалізацій денної і заочної форм навчання, які мають наукову, практичну і соціальну значимість, а також рекомендацію керівника практики (має бути підписаний ним текст звіту про проходження практики).

Форма роботи: текстова роздруківка (20-25 сторінок), шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Обкладинка (перед титулом) повинна відображати концепцію проекту (файл титулу додається). Робота переплетена спіраллю (пружинка). На доклад відводиться 5-7 хвилин (презентація за необхідністю).

Файл титульної сторінки

Структура роботи: вступ, основний виклад матеріалу (відповідає структурі, прийнятими випусковими кафедрами дизайнерського спрямування для проходження практики, але обов’язковими є такі частини, як: постановка проблематики, аналіз проектної ситуації, збір і аналіз аналогічних продуктів дизайну), висновки, список використаних джерел, додаток (проектна пропозиція у формі ескізів).

Строк подачі робіт на кафедру графічного дизайну: 09 березня до 12.00.
Розгляд робіт та підсумки конкурсу відбудуться 10 березня о 10.00.

Номінації конкурсу:
• промисловий дизайн;
• графічний дизайн;
• мультимедійний дизайн;
• дизайн середовища

Заохочувальні грамоти:
• за кращу проектну пропозицію;
• за актуальність тематики роботи;
• за патріотичну складову роботи;
• за кращій доклад

Основні критерії оцінювання робіт подано на окремому бланку для конкурсної комісії, в якому прописані бальні оцінки кожного критерія (максимальна кількість балів – 100, з них на аналітичну складову роботи – 70 балів; на практичну частину роботи – 30 балів).
Конкурсна комісія приймає рішення простим голосуванням, голос голови має вирішальне значення.

Конкурсна комісія:

Голова:
Гончар О. В. – професор, доктор пед. наук, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності.

Члени конкурсної комісії:
Сбітнєва Н. Ф. – професор, канд. мист., декан факультету «Дизайн»;
Іваненко Т. О. – доцент, канд. мист., завідувач кафедри графічного дизайну;
Опалєв М. Л. – доцент, канд. мист., завідувач кафедри мультимедійного дизайну;
Єременко І. І. – доцент, канд. мист., завідувач кафедри дизайну;
Бондаренко І. В. – доцент, канд.. арх., завідувач аспірантури.

Секретар конкурсної комісії: ст. викл. кафедри ГД Закалюжна Л. В.

Переможці нагороджуються дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів, а також отримають можливість надрукувати основні положення роботи у Віснику ХДАДМ у співавторстві з керівниками практики.

Інформація щодо результатів конкурсу розміщується на сайті Академії.

Оргкомітет конкурсу:

Голова: Соболєв О. В., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи
Іваненко Т. О. – завідувач кафедри графічного дизайну;
Векленко О. А. – професор кафедри графічного дизайну;
Макарова А. Л. – доцент кафедри графічного дизайну;
Квітка О. Л. – доцент кафедри графічного дизайну;
Більдер Н. Т. – доцент ХДАДМ.

Питання щодо конкурсу: +38 050 982 6080
Іваненко Тетяна Олександрівна