!

Владислав
КУТАТЕЛАДЗЕ

Проректор з науково-
дослідницької роботи,
кандидат мистецтвознавства
з дизайну, доцент


ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

СТРАТЕГІЯ НАУКОВОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


 Стратегічною метою науково-мистецької діяльності Академії є формування інтелектуальної та високодуховної творчої еліти в сфері дизайну, архітектури, візуальних, аудіовізуальних мистецтв, а також утримання лідерських позицій мистецтвознавчої (дизайнознавчої) наукової школи Академії.
 З метою забезпечення наукового іміджу Академії у світовому та національному науково-мистецькому просторах покладається досягнення стратегічних завдань, а саме:
 – дослідження теорії, історії візуальних мистецтв, дизайну, архітектури, їх експертизи, реставрації та атрибуції, художньої та дизайн-освіти, актуальних питань матеріально-художньої і проектної культури та теоретичного вивчення сучасних художніх практик;
 – створення системи обміну досвідом у галузі мистецтвознавчої науки українських та зарубіжних вчених та молодих дослідників (проведення наукових конференцій, проєктних семінарів, круглих столів, майстер-класів, виконання спільних наукових робіт та мистецьких проектів);
 – поширення результатів наукових досліджень Академії з теоретичних та практичних проблем пластичних мистецтв (дизайну, архітектури, візуальних, в тому числі аудіовізуальних мистецтв та сучасних художніх практик);
 – організація участі Академії у формуванні та виконанні міжнародних, загальнодержавних, галузевих, регіональних, міжвузівських науково-мистецьких програм і проектів;
 – організація наукової роботи професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, студентів, а саме: залучення до виконання наукових робіт та мистецьких проектів різного рівня, участь у наукових конференціях, форумах, семінарах, конкурсах, олімпіадах та проблемних групах;
 – організація розгалуженої сфери мистецької діяльності, яка охоплює всі сфери пластичних мистецтв та види і форми їх ініціювання в сучасному суспільстві (виставки, конкурси, виставки-конкурси, форуми, майстер-класи, пленери, бієнале, проєкти, тощо).
 – отримання авторських свідоцтв, патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 – проведення наукової експертизи стандартів освіти, підручників, інноваційних систем навчання та виховання;
 – активізація співпраці із науковими організаціями мистецького та дизайнерського профілю шляхом прямої та опосередкованої співпраці й участі у проєктах Національної академії мистецтв України та її регіональних центрів.

 Напрями наукової та мистецької діяльності (для Академії) мають коло наукових та мистецьких інтересів, окреслене такою проблематикою:
 – історія дизайну України у світовому контексті художньо-проєктної культури; особливості дизайну країн Центрально-Східної Європи;
 – процеси формування національної графічної айдентики;
 – сучасні аспекти дизайн-ергономічної культури; традиції екологічного дизайну
 – визначення соціокультурних складових сучасного стану та перспективних форм і методів організації вітчизняної дизайнерської освіти і професійної діяльності;
 – пошук оптимальних моделей розбудови національної системи дизайну і приведення Державних стандартів з промислового дизайну і ергономіки у відповідність зі стандартами ЄС;
 – розробка теоретичних засад та науково-методичне забезпечення інноваційних напрямів дизайн-проєктування;
 – дослідження з екологічного, інноваційного дизайну та ергодизайну;
 – проблеми оптимізації процесів дизайн-діяльності і проектно-художньої освіти на підставі залучення досвіду провідних зарубіжних шкіл, у тому числі вишу-партнера Академії – Університету мистецтв і дизайну Бург Гібіхенштайн з м. Галле (Німеччина);
 – мистецтво Слобожанщини в контексті історії українського мистецтва ХVІІ-ХХ століть;
 – орієнтальне мистецтвознавство (сходознавчі дослідження мистецтва);
 – українське мистецтво в контексті європейського художнього розвитку;
 – проблеми сакрального мистецтва в контексті україноцентристського розуміння національної полікультурної спадщини;
 – організація та участь у мистецьких пленерах;
 – організація та участь у дизайн-акаціях (Міжнародна триєнале екологічної графіки та плакату «4-й Блок»), конкурсах (Міжнародний конкурс плаката та анімації «АнтиСНІД – Україна», тощо);
 – організація та участь у творчих фестивалях, дизайнерських форумах (Міжнародний форум «Дизайн-освіта», «Фестиваль шрифту та каліграфії», тощо) у рамках яких проходять виставки-конкурси студентських проєктів за всіма напрямками дизайну;
 – організація та участь у фестивалях предметного дизайну.
 – організація та участь у студентських конкурсах, олімпіадах з професійно-орієнтовних дисциплін («Конкурс з академічного рисунку», «Міжнародний студентський професійний творчий конкурс з промислового та предметного дизайну (Industrial & Product Design)», тощо);

ОRCID: https://orcid.org/0000-0001-5570-5233

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=VhQwG1YAAAAJ&hl=en