КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ,
УКРАЇНСЬКОЇ
ТА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ЄРМАКОВА
Тетяна Сергіївна

завідувач кафедри,
доктор
педагогічних наук,
професор

Кафедра педагогіки, української та іноземної філології

Кафедра педагогіки, української та іноземної філології впроваджує сучасні європейські освітні стандарти шляхом реалізації новітніх методично-практичних технологій. У навчально-методичному доробку викладачів кафедри авторські методики та інтерактивні курси, які ґрунтуються на міжнародних та вітчизняних стандартах вищої освіти. Сферою наукових інтересів професорсько-викладацького складу кафедри є іноземна та українська філологія, проблеми педагогіки вищої школи.

Результати наукових досліджень висвітлюються у провідних журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus. Викладачі беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях.

На кафедрі розроблена освітньо-професійна програма для магістрів «Художньо-педагогічна терапія (комунікація)». Метою програми є підготовка нової генерації викладачів мистецької школи через поєднання сучасних арт-технологій, основ арттерапії та інноваційних педагогічних методів та начальних технологій.

Адреса: вул. Мистецтв, 8.
Другий навчальний корпус, ауд. 301,
м. Харків, Україна, 61 002
Tелефон: +38 (057) 706-02-46
E-mail: ksadapedagogyinmov@ukr.net

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Кафедральні повідомлення, події, наші найкращі проєкти.
ПЕРЕГЛЯНУТИ ГРУПУ FACEBOOK

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Освітньо-професійна програма "Художньо-педагогічна терапія" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво ступінь вищої освіти Магістр(.pdf)НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЗАКРІПЛЕНІ ЗА КАФЕДРОЮ:

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

Іноземна мова (англійська);
Історія літератури;
Українська мова за професійним спрямуванням;
Українська мова як іноземна;
Мовленнєві комунікації;

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

Іноземна мова для наукових цілей;
Методика інклюзивної освіти;
Спецкурс «Проблеми літератури і мистецтва ХХ сторіччя» (Розділ «Література»);
Теоретико-методологічні основи педагогіки в мистецькій школі;
Основи бізнес комунікацій (англійською);

АСПІРАНТУРА

Іноземна мова у науковій діяльності;
Моделювання педагогічної діяльності;
Теорія і методика мистецької освіти;
Теорія і практика редагування наукового тексту.