КАФЕДРА ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ РОБІТ СЕРЕД СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ХДАДМ

Умови конкурсу у форматі .doc

Мета конкурсу: створення умов для реалізації творчих здібностей студентів; стимулювання інтеграції наукової складової в навчання студентів; створення механізму відбору і активного включення студентів, які мають здатність до науково-практичної роботи, у наукову, освітянську і професійну діяльність Академії.

Умови: до конкурсу приймаються роботи, виконані у рамках переддипломної практики (28.01–17.02.2018) дизайнерських спеціалізацій денної і заочної форм навчання, які мають наукову, практичну і соціальну значимість, а також рекомендацію керівника практики (має бути підписаний ним текст звіту про проходження практики).

Форма роботи: текстова роздруківка (20-25 сторінок), шрифт TimesNewRoman, кегль 14, інтервал 1,5. Обкладинка повинна відображати концепцію проекту. Робота переплетена спіраллю (пружинка). Доклад проводиться у формі презентації протягом 5-7 хвилин.

Структура роботи: вступ, основний виклад матеріалу (відповідає структурі, прийнятими випусковими кафедрами дизайнерського спрямування для проходження практики, але обов’язковими є такі частини, як: постановка проблематики, аналіз проектної ситуації, збір і аналіз аналогічних продуктів дизайну), висновки, список використаних джерел, додаток (проектна пропозиція у формі ескізів).

Строк подачі робіт на кафедру графічного дизайну: 22 лютого 2019 року.
Розгляд робіт та підсумки конкурсу відбудуться з 27 лютого по 1 березня 2019 року.

Номінації конкурсу:
промисловий дизайн;
графічний дизайн;
мультимедійний дизайн;
дизайн середовища

Заохочувальні грамоти:
за кращу проектну пропозицію;
за актуальність тематики роботи;
за патріотичну складову роботи;
за кращій доклад

Основні критерії оцінювання робіт подано на окремому бланку, в якому прописані бальні оцінки кожного критерія (максимальна кількість балів – 100, з них на аналітичну складову роботи – 60 балів; на практичну частину роботи – 30 балів; за участь у конкурсі – 10 балів).

Конкурсна комісія приймає рішення простим голосуванням, голос голови має вирішальне значення.

Конкурсна комісія:
Голова:
Гончар О. В. – професор, доктор пед. наук, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності.
Члени конкурсної комісії:
Сбітнєва Н. Ф. – професор, канд. мист., декан факультету «Дизайн»;
Ганоцька О.В. – доцент, канд. мист., завідувач кафедри графічного дизайну;
Іваненко Т. О. – доцент, канд. мист.
Опалєв М. Л. – доцент, канд. мист., завідувач кафедри мультимедійного дизайну;
Єременко І. І. – доцент, канд. мист., завідувач кафедри дизайну;
Бондаренко І. В. – доцент, канд. арх., завідувач аспірантури.

Секретар конкурсної комісії: ст. викл. кафедри ГД Закалюжна Л. В.

Переможці нагороджуються дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів, а також заохочувальними призами, а також отримають можливість надрукувати основні положення роботи у Віснику ХДАДМ у співавторстві з керівниками практики. Інформація щодо результатів конкурсу розміщується на сайті Академії.

Оргкомітет конкурсу:
Голова: Соболєв О. В., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи
Ганоцька О.В. – завідувач кафедри графічного дизайну;
Векленко О. А. – професор кафедри графічного дизайну;
Макарова А. Л. – доцент кафедри графічного дизайну;
Квітка О. Л. – доцент кафедри графічного дизайну;
Шашкова В.Ю.. – викл. кафедри графічного дизайну;
Більдер Н. Т. – доцент ХДАДМ.

Питання щодо конкурсу:
+38 0688778214
Ганоцька Ольга Василівна