ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ У ВИЩІЙ АРХІТЕКТУРНО ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ

Web-сторінка наукового видання академії:
http://tihae.org - сайт журналу "Традиції і новаціїї у вищій архітектурно-художній освіті";

(рейтинг у базі Index Copernicus - 48.91)

ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗБІРНИКИ

На матеріалі архітектури, дизайну, декоративного й образотворчого мистецтва розглядаються актуальні проблеми академічно-інноваційних напрямків вищої архітектурної та художньої освіти в контексті формування сучасного предметно просторового середовища життєдіяльності. Для архітектурознавців, мистецтвознавців, культурологів, психологів, етнографів та естетиків.

Затверджено постановами президії ВАК України від 22 травня 1997 р. №1а/5 та від 10 листопада 1999 р. №3-05/11 як наукове видання для публікацій основного змісту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук за спеціальностями «мистецтвознавство» та «архітектура». Перереєстрований Постановою Президії ВАК України від 22 квітня 2011р. № 1-05/4 за спеціальностями «мистецтвознавство» та «архітектура».

Збірник зареєстрований у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Свідоцтво серії КВ №7109 від 25.03.2003 р.

Видається за рішенням Вченої Ради Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Даниленко В. Я. (головний редактор), доктор мистецтвознавства, професор, ректор ХДАДМ, член кореспондент Академії мистецтв України;
Гончар О. .В. (заступник головного редактора), проректор з науково дослідної роботи, кандидат філологічних наук, доктор педагогічних наук, професор;
Трегуб Н. Є. (заступник головного редактора), кандидат архітектури, професор, ХДАДМ, член Національної спілки архітекторів та Національної спілки художників України;
Чебикін А. В., Президент Національної академії мистецтв України, професор, академік НАМ України;
Соколюк Л. Д., доктор мистецтвознавства, професор, ХДАДМ (Україна);
Боднар О. Я., доктор мистецтвознавства, професор, НУ «Львівська політехніка» (Україна);
Коваленко Г. Ф., доктор мистецтвознавства, головний науковий співробітник, академік Російської академії мистецтв, Інститут мистецтвознавства Російської академії мистецтв (Російська Федерація);
Смагін О. І., доктор мистецтвознавства, професор, Мінський інститут сучасних знань (Республіка Біларусь);
Гребенюк Н. Є., доктор мистецтвознавства, професор, ХНУМ ім. І. П. Котляревського (Україна);
Мироненко В. П., доктор архітектури, зав. кафедрою дизайну архітектурного середовища, професор, ХНУБА (Україна);
Кравець В. Й., Заслужений архітектор України, член кореспондент Академії архітектури України, доктор архітектури, професор ХНУБА, член Національної Спілки художників України (Україна);
Крижанівська Н. Я., доктор архітектури, професор, ХНАМГ ім. О. М. Бекетова (Україна);
Шкодовський Ю. М., доктор архітектури, професор, ректор ХНУБА, Народний архітектор України, дійсний член Академії архітектури України, Лауреат Державної премії України в галузі архітектури (Україна);
Проценко О. П., доктор філософських наук, професор, ХНУБА (Україна);
Сапенько Р., доктор філософських наук, професор, Зеленогурський університет (м. Зелена Гура, Польща);
Артеменко А. П., доктор філософських наук, професор, Харківський національний фармацевтичний університет (Україна);
Радіонова Н. В., доктор філософських наук, професор, ХНПУ ім. Г. Сковороди (Україна);
Герчанівська П. Е., доктор культурології, професор, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Київ, Україна);
Мартинов В. Ф., доктор культурології, професор, Мінський інститут сучасних знань (Республіка Біларусь);
Бутиріна М. В., доктор наук із соціальних комунікацій, професор, ДНУ ім. О. Гончара (Україна);
Хавкіна Л. М., доктор наук із соціальних комунікацій, професор, ХНУ ім. В. Н. Каразіна (Україна);
Романовський О. Г., доктор педагогічних наук, професор, член кореспондент НАПН України, Національний політехнічний університет «ХПІ» (Україна);
Туманов І. М., доктор педагогічних наук, доцент, ХДАДМ (Україна);
Шаповал Ю. І., доктор історичних наук, професор, Національна академія наук України (Київ, Україна);
Єжи Беднарек, доктор історії (Польща, Інститут національної пам’яті Республіки Польща).

© Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2015


ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗБІРНИКИ