ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні студенти!
Запрошуємо Вас до участі у І студентській науково-практичній конференції студентів «Сучасний мистецький дискурс очима молодих науковців», яка відбудеться 25 травня 2023 року в Харківській державній академії дизайну і мистецтв

Основні напрямки, за якими планується робота конференції (за секціями):
1. Теорія та історія дизайну й архітектури.
2. Історія і практика візуальних мистецтв.
3. Актуальні тенденції в сучасній архітектурі і дизайні.
4. Педагогіка мистецтва та простір арттерапії.
5. Аудіовізуальні практики.
6. Синтез пластичних мистецтв.
7. Міждисциплінарні дослідження візуальних практик та пластичних мистецтв.

Робоча мова конференції: українська.

В рамках конференції плануються: секційні засідання.

Форми участі у конференції:
- очна без публікації тез;
- очна з публікацією тез;
- заочна з публікацією тез.

Матеріали конференції будуть розміщені в електронному вигляді на сайті академії в розділі «Наука» Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

Для участі в конференції необхідно до 20 травня 2023 року надіслати на електронну адресу editorksada@gmail.com
- тези (2-3 сторінки);
- заявку з відомостями про автора.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ – БЕЗКОШТОВНА.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Загальні технічні вимоги:

- Обсяг тез українською мовою 2-3 повні сторінки А4 (21,0 см  29,7 см);
- Шрифт: гарнітура Тimes New Roman, кегль 14, поля – 20 мм з усіх боків.
- Абзацний відступ в основному тексті роботи – 10 мм; міжрядковий інтервал – одинарний, вирівнювання – за шириною сторінки, без переносу слів.
- Заголовок роботи – напівжирні великі літери, вирівнювання – по центру, без абзацного відступу. Другий рядок – прізвище та ініціали автора, курс, спеціальність. Третій рядок – дані про наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали).
- У разі використання ілюстрацій, діаграм, схем, кожна з них повинна бути пронумерована та підписана, напр.: Таблиця 1 – Показники.
- Ілюстративний матеріал у тексті – курсив, значення слів, виразів, терміни тощо потрібно брати в прямі лапки – « ». Необхідно чітко диференціювати тире (–) та дефіс (-).
- Список використаних джерел (не більше ніж 5 позиції) подають наприкінці тексту тез через рядок без заголовка в порядку цитування в тексті. У тексті тез посилання на джерело потрібно подавати у квадратних дужках, через кому зазначати номер сторінки або діапазон сторінок, напр.: [2, с. 56], [3, с. 234–237]; крапкою з комою розділяють два та більше літературних джерел у межах одного цитування, напр.: [1; 2; 3].
- Сторінки не нумеруються.
- Тези, подані з порушенням цих вимог або пізніше від зазначеного терміну подання матеріалів, розглядатися не будуть.

Зразок оформлення

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТІ
Білик М.В., 1 курс, спец. «Інноваційний дизайн», СВО: Магістр
Науковий керівник: к. педагог.н., доцент Говорун А. В.

Текст

Список використаних джерел
Приклад оформлення цитованих літературних джерел
1. Бичков В.В., Маньковська Н.Б. Віртуальна реальність як феномен сучасного ми- стецтва. Естетика: Вчора. Сьогодні. Завжди. 2006. Вип. 2. М. : ІФ РАН. С. 34.
2. Майстерність візуального розповіді. Журнал компании Петрик: веб-сайт. URL: https://www.petrick.ru/mastery-of-visual-storytelling-three (дата звернення 13. 11. 2020)

Текст друкується в авторській редакції (відповідальність за зміст, граматичну та стилістичну правильність текстів несе автор).

Zaiava-stud-konf-2023.docx