СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
вищої мистецько-дизайнерської освіти
в Харківській державній академії дизайну і мистецтв

 Харківська державна академія дизайну і мистецтв (далі – Академія) є наступником та продовжувачем кращих традицій художньо-промислової освіти в Україні.
 Головною метою діяльності Академії є розвиток галузей дизайну, аудіовізуального мистецтва та виробництва, образотворчого мистецтва, архітектури та містобудування, галузі реставрації творів мистецтва, управління професійно-творчою діяльністю, засобів реалізації підприємництва (менеджменту) в сфері мистецтва та дизайну, мистецтвознавчої науки та художньо-проектної культури шляхом забезпечення потреб суспільства, ринку праці кваліфікованими фахівцями з вищою освітою, науковими, науково-педагогічними кадрами згідно державного замовлення, за договірними зобов’язаннями і формування таким чином нових поколінь національної творчої інтелігенції. Формування на базі Академії науково-художнього виробничого кластеру, що передбачає єдність навчання, науки, мистецтва та практики.
 Зростання ролі вищої освіти та науки у суспільстві, диверсифікація, а також інтернаціоналізація вищої художньої освіти – ці світові тенденції характеризують міжнародний компонент у діяльності Академії, як необхідну умову її комплексного розвитку.
 Розширення географії міжнародних зв’язків, прагнення закордонних інституцій до співробітництва із вишам та участь Академії у роботі міжнародних організацій свідчать про її визнання та зростаючий авторитет на міжнародній арені, як дизайнерського університету.
 Інтернаціоналізація розглядається як ключовий пріоритет розвитку та є невід’ємною складовою життя Академії. Міжнародне співробітництво розвивається в рамках єдиного процесу інтеграції вищої освіти України у світову систему вищої освіти.

Основні напрямки інтернаціоналізації.
 До основних напрямків інтернаціоналізації Академії відносяться:
 – освітні послуги для іноземних аспірантів та студентів;
 – участь у міжнародних мистецьких проектах, грантових програмах, конференціях, проектних семінарах, конкурсах, симпозіумах;
 – співпраця із закордонними освітніми, практичними (дизайн-бюро, студіями, тощо), державними та недержавними організаціями і закладами у доменах освіти, науки, практичної дизайнерської та мистецької діяльності.

Пріоритетні завдання щодо інтернаціоналізації Академії.
 На сучасному етапі пріоритетними завданнями Академії у сфері інтернаціоналізації є:
 – Збільшення кількості прямих договорів та залучення широкого кругу партнерів до обміну досвідом, впровадження новітніх технологій, методів в освітню, наукову та мистецьку сфери в умовах європеїзації та глобалізації;
 – Підвищення ефективності роботи за існуючими договорами;
 – Забезпечення активної міжнародної академічної мобільності студентів, викладачів та дослідників, що сприятиме підвищенню кваліфікації професорсько-викладацького складу, новим науково-мистецьким зв’язкам та партнерствам, спільній науковій та мистецькій діяльності, мовній практиці;
 – Розробка та впровадження напрямів освітньої підготовки із можливістю отримання подвійних дипломів про вищу освіту;
 – Активне залучення Академії до участі у проектних та мистецьких програмах, грантах з метою стимулювання розвитку науково-мистецького, управлінського та фінансового потенціалу;
 – Впровадження системи дистанційних освітніх візуальних технологій, що дозволять обмінюватись передовими напрацюваннями з усіма партнерами;
 – Зростання іміджу, міжнародного визнання та довіри до Академії;
 – Акредитація закладу вищої освіти в цілому та освітньо-професійних та/або освітньо-наукових і освітньо-творчих програм у міжнародних агенціях;
 – Підвищення якості та модернізація освітніх послуг, наукових досліджень та мистецьких проєктів шляхом оптимізації рівня матеріальних витрат, впровадження новітніх технологій;
 – Моніторинг якості вихідного рівня знань іноземних студентів Академії;
 – Забезпечення популяризації бренду Академії (Худпрому) шляхом участі у світових та міжнародних партнерських проектах, мистецьких акціях, бієналіях, форумах, офіційних візитах, розробки і просування айдентики Академії;
 – Активне залучення іноземних спеціалістів для систематичної участі у освітньому, науково-мистецькому процесі;
 – Вдосконалення системи управління міжнародною діяльністю Академії;
 – Створення міжнародної асоціації випускників та взаємодія з ними.

Стратегія інтернаціоналізації.
 Стратегія інтернаціоналізації передбачає охоплення усіх напрямків діяльності Академії та реалізацію таких завдань:
 – В освітній діяльності:
 Інтегрування Академії у міжнародний освітній простір через інтернаціоналізацію освітньо-професійних та/або освітньо-наукових і освітньо-творчих програм та курсів, акредитацію їх в європейських та світових агенціях;
 Збільшення інституційної спроможності Академії (факультетів, кафедр) щодо міжнародної діяльності;
 Розробка академічних навчальних планів і програм з урахуванням міжнародних стандартів і рекомендацій у галузі вищої художньої освіти;
 Розробка та впровадження спільних освітньо-професійних та/або освітньо-наукових і освітньо-творчих програм та програм подвійних дипломів з університетами (художніми академіями)-партнерами;
 Забезпечення обміну студентами, викладачами та дослідниками із зарубіжними дизайнерськими та мистецькими вишами, що сприятиме більшому кількісному охопленню студентів, які направляються за кордон для навчання в вищих школах дизайну та мистецтва-партнерах (інтегрований семестр/ навчальний рік/ виробнича практика/ стажування тощо);
 Запрошення іноземних фахівців до викладання в Академії з метою підвищення рівня викладання та налагодження контактів для майбутньої співпраці;
 Забезпечення удосконалення мовної підготовки викладачів та дослідників відповідно до міжнародних стандартів з метою покращення якості підготовки у Академії;
 Участь в освітніх, наукових та мистецьких проектах, виставках, фестивалях, семінарах, форумах.
 – У науковій діяльності:
 Сприяння формуванню стратегічних партнерств та консорціумів з провідними вищими школами дизайну та мистецтва, дослідницькими центрами для отримання грантів на проведення наукових досліджень та мистецьких проєктів;
 Розширення векторів співпраці із закладами-партнерами, враховуючі новітні напрями, у тому числі міждисциплінарні, для більш широкого залучення викладачів та дослідників Академії до виконання спільних міжнародних науково-мистецьких проектів;
 Визначення найбільш пріоритетних наукових напрямів, за якими Академія має можливості досягти найбільш вагомих результатів та сприяти формуванню дослідницьких груп з відомими вченими з різних країн для проведення спільних довгострокових наукових досліджень;
 Стимулювання та моніторинг публікаційної активності дослідників та викладачів Академії в авторитетних міжнародних виданнях, які входять до баз Web of Science, Scopus та ін.;
 Стимулювання та моніторинг отримання авторських свідоцтв, патентів на винаходи, корисних моделей, промислових зразків;
 Сприяння регулярному проведенню міжнародних науково-практичних, науково-теоретичних конференцій, форумів, он-лайн та інтернет конференцій, конгресів, проєктних семінарів;
 Розробка механізму стимулювання та підтримки факультетів й підрозділів у їх ініціативі щодо спільних освітніх, наукових досліджень та мистецьких проєктів.
 – У міжнародній діяльності:
 Удосконалення системи управління у сфері міжнародної діяльності та міжнародного співробітництва Академії шляхом забезпечення координації діяльності підрозділів Академії з розробки та виконання міжнародних угод та договорів;
 Визначення нових пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва з потенційними партнерами;
 Забезпечення сталого розвитку міжнародної діяльності Академії у галузі освіти, науки, дизайну та візуального мистецтва за рахунок активізації роботи з підготовки проектних заявок на участь в освітніх програмах ЄС;
 Спільна розробка та реалізація міжнародних освітніх програм, наукових та мистецьких проєктах науково-педагогічних працівників з партнерськими закордонними художніми академіями та університетами;
 Створення у Академії умов, які сприятимуть збільшенню кількості міжнародних проектів та програм за участі підрозділів Академії (ERASMUS+, USERN, DAAD, тощо);
 Організація та проведення тренінгів щодо написання заявок й участі у грантових програмах;
 Сприяння активній участі викладачів та дослідників Академії у освітній та науково-мистецькій діяльності закордонних дизайнерських та мистецьких вишів, профільних установ та організацій;
 Пошук можливостей отримання грантів для участі студентів, викладачів та дослідників у міжнародних освітніх програмах, наукових та мистецьких проєктів;
 Перейняття міжнародного досвіду у галузі управління міжнародною діяльністю, систематичне підвищення кваліфікації працівників відділу по робі з іноземними студентами.
 – В інтеркультурній сфері:
 Створення умов для розширення студентської міжкультурної взаємодії, студентського самоврядування та співпраці;
 Залучення іноземних студентів до «Студентське самоврядування Академії – Студентська рада» з моменту їх зарахування на навчання;
 Призначення відповідальних осіб для роботи з іноземними студентами Академії з числа членів керівного органу «Студентське самоврядування Академії» – Студентської ради;
 Інтегрування студентського активу іноземних студентів у Студентську раду Академії;
 Проведення заходів, що направлені на діалог іноземного контингенту зі студентами з України, щодо покращення та модернізації навчального процесу в Академії;
 Налагодження партнерських взаємовідносин зі студентськими та громадськими організаціями закордонних дизайнерських і мистецьких вишів для обміну досвідом та масштабування наробіток та проектів;
 Створення умов для інтеграції іноземних студентів до мистецько- культурного простору Академії;
 Впровадження он-лайн зустрічей, між студентськими активами Академії та профільними вишами інших країн;
 Налагодження співпраці з випускниками (асоціаціями випускників), які реалізували себе та працюють в інших країнах.