НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

Статут ХДАДМ 2020 р. (.pdf)
Ліцензія (.pdf)
Сертифікати про акредитацію
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (.pdf)
Інформація про керівництво ХДАДМ (.pdf)
Правила внутрішнього розпорядку ХДАДМ (.pdf)
Склад Наглядової ради ХДАДМ (.pdf)
Текст колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Харківської державної академії дизайну і мистецтв на 2021-2026 роки (.pdf)
Доповнення до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Харківської державної академії дизайну і мистецтв на 2021-2026 роки (.pdf)

ПОЛОЖЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків в ХДАДМ (.pdf)
ПОЛОЖЕННЯ Про уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції (.pdf)
Положення про порядок запобігання і врегулювання конфлікту інтересів(.pdf)
ПОЛОЖЕННЯ про порядок присудження наукового ступеня доктора філософії у ХДАДМ (.pdf)
ПОЛОЖЕННЯ про рейтингування науково-педагогічних працівників ХДАДМ (.pdf)
Порядок супроводу (надання допомоги) осіб, що потребують допомоги у ХДАДМ(.pdf)

Положення про реагування на випадки булінгу (цькування) у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про порядок проведення виборів ректора Харківської державної академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій в освітньому процесі та освітньому середовищі ХДАДМ (.pdf)
Положення про організацію освітнього процесу у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про порядок визнання у Харківській державній академії дизайну і мистецтв результатів навчання отриманих у неформальній освіті (.pdf)
Положення про систему забеспечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забеспечення якості) Харківської державної академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про академічну доброчесність у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників (.pdf)
Положення про порядок призначення і виплати стипендій у ХДАДМ (.pdf)
Положення про підготовчі курси ХДАДМ (.pdf)
Положення про гуртожиток ХДАДМ (.pdf)
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність ХДАДМ (.pdf)
Положення про вчену раду академії (.pdf)
Положення про Раду молодих вчених (.pdf)
Положення про навчальний театр державного вищого навчального закладу Харківська державна академія дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії в Харківської державної академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про приймальну комісію в Харківської державної академії дизайну і мистецтв у 2016 році (.pdf)
Положення про центр заочної (дистанційної) форми навчання у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Харківській державній академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про факультет Харківської державної академії дизайну і мистецтв (.pdf)
Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ХДАДМ та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (.pdf)
Положення про преміювання працівників ХДАДМ(.pdf)
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT) у ХДАДМ (.pdf)
Положення про робочі та дорадчі органи (.pdf)
Положення про юридичну службу (.pdf)
Положення про порядок надання матеріальної допомоги, преміювання та матерільного заохочення студентів та аспірантів ХДАДМ (.pdf)
Положення про обробку та захист персональних даних ХДАДМ (.pdf)
Положення про організацію інклюзивного навчання в ХДАДМ (.pdf)
Положеня про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін Харьковській Державній Академії Дизайну і Мистецтв (.pdf)

СТРАТЕГІЯ ХДАДМ

Стратегія розвитку ХДАДМ (5 лютого 2021 р.) (.pdf)
Співробітництво із сервісом перевірки наукових робіт на плагіат StrikePlagiarism.com (.pdf)

НАКАЗИ

Наказ про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків (.pdf)
Наказ щодо проведення оцінювання корупційних ризиків в 2024 році (.pdf)
Наказ щодо порядку проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів ХДАДМ (.pdf)
Наказ щодо затвердження Положення про порядок розгляду повідомлень про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (.pdf)
Наказ щодо затвердження Положення про порядок проведення службового розслідування в ХДАДМ (.pdf)
Наказ про оновлення складу Стипендіальної комісії. (.pdf)
Щодо використання російськомовних джерел у науковій, науково-методичній та науково-мистецькій діяльності. (.pdf)
Наказ про розширення ліцензії на третьому (освітньо-творчому) рівні та відкриття творчої аспірантури. (.pdf)
Наказ про розмір плати за навчання іноземних громадян або осіб без громадянства України. (.pdf)
Наказ про проведення екзаменаційної сесії для студентів денної форми навчання з використанням технологій дистанційного навчання. (.pdf)
Наказ про проведення зимової екземенаційної сесії 2022/2023 навчального року для студентів заочної форми навчання. (.pdf)
Наказ про продовження освітнього процесу з 04.04.2022 року за дистанційною формою у 2021-2022 навчальному році. (.pdf)
Наказ про проведення атестації здобувачами ступеня доктора філософії та дотримання строків такої атестації. (.pdf)
Наказ про зміни графіку освітнього процесу денної та заочної форми навчання на 2021-2022 навчальний рік у зв'язку з воєнним станом. (.pdf)
Наказ про особливості організації освітнього процесу у зв'язку з переходом на змішану форму навчання у ХДАДМ. 8 листопада 2021 р. (.pdf)
Наказ про утворення наглядової ради Харківської державної академії дизайну і мистецтв та затвердження її персонального складу (.pdf)
Наказ про особливості організації освітнього процесу у зв’язку з продовженням дистанційне навчання у ХДАДМ. 11 жовтня 2021 р (.pdf)
Наказ про особливості організації освітнього процесу у зв’язку з продовженням дистанційне навчання у ХДАДМ. 30 вересня 2021 р (.pdf)
Наказ щодо введення в дію рішення Вченої Ради Академії "Про перейменування кафедри соціально-гуманітарних дисциплін на кафедру методологій крос-культурних практик". 22 вересня 2021 р (.pdf)
Наказ про особливості організації освітнього процесу у зв’язку з тимчасовим переходом на дистанційне навчання. 21 вересня 2021 р (.jpg)
Наказ про призначення Олександра СОБОЛЄВА ректором Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 27 січня 2021 р (.jpg)
Наказ про призначення виконуючого обов'язки ректора (.jpg)
Наказ про звільнення Даниленка В.Я. (.jpg)
Наказ про створення проектних груп щодо освітньо-професійних програм для першого та другого освітніх рівнів. Про закріплення за студентськими групам и викладачів-кураторів (.pdf)
Наказ про індексацію розміру плати за навчання (.pdf)
Наказ про призначення гарантів освітніх програм. Про введення в дію освітньо-професійних програм СВО Бакалавр та СВО Магістр. Про затвердження обраних студентами дисциплін за вибором (.pdf)
Наказ про призначення гарантів освітніх програм від 10.09.2021 р. (.pdf)
Наказ про ліцензування освітньої діяльності спеціальності 022 Дизайн 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація СВО Доктор філософії(.pdf)
Наказ про затвердження цілової допомоги деяким категоріям студентів, пов'язаної із проживанням у гуртожитку ХДАДМ (.pdf)
Наказ про переоформлення ліцензій (.pdf)
Наказ про створення Комісії з розгляду порушень академічної доброчесності (.jpg)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (.pdf)
Повідомлення про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Додаток) (.pdf)

ЛИСТИ

Лист про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (.pdf)
Лист про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Додаток) (.pdf)

ДОГОВІР ОРЕНДИ

Договір оренди №5463 (.pdf)

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

Диплом бакалавра (.pdf)
Додаток до диплома про вищу освіту (бакалавр) (.pdf)
Диплом магистра (.pdf)
Додаток до диплома про вищу освіту (магістр) (.pdf)
Диплом доктора філософії (.pdf)
Додаток до диплома доктора філософії (.pdf)

РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА

Рішення акредитаційної експертизи ОП «Станковий живопис», рівень вищої освіти – Магістр, галузь знань – 02 Культура і мистецтво, спеціальність – 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, спеціалізація – відсутня, тип – Освітньо-професійна (.pdf)
Рішення акредитаційної експертизи ОП «Інноваційний дизайн», рівень вищої освіти – Магістр, галузь знань – 02 Культура і мистецтво, спеціальність – 022 Дизайн, спеціалізація – відсутня, тип – Освітньо-професійна (.pdf)

ПЛАН ЗАХОДІВ

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у ХДАДМ (.pdf)