АБІТУРІЄНТУ

СТРІТ-АРТ І МОМУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

На підставі багаторічного досвіду підготовки художників-монументалістів та викликів сучасності кафедра монументального живопису розширює свою спеціалізацію, виділяючи на основі класичної бази вивчення монументального мистецтва два окремих напрямки в підготовці бакалаврів (навчання магістрів оновлюється в рамках існуючої програми «Реставрація та візуальні практики»), а саме:

традиційні та сучасні практики монументального мистецтва (традиційна стилістика та види монументального мистецтва, мурал, стріт-арт та ін.);
сакральний живопис (створення ансамблевого декору для храмових об'єктів різних конфесій).

Метою цих змін є посилення інтересу до галузі монументального мистецтва, яка давно вийшла за свої традиційні межі, а також цілеспрямоване професійне навчання художників, які бачать себе як у галузі сучасного мистецтва, так і в царині релігійного мистецтва та храмового стінопису.

В межах цієї програми бакалаври будуть вивчати низку фахових дисциплін, спрямованих на якісну професійну підготовку в рамках обраного напрямку, а саме:

практичні дисципліни: рисунок, живопис, композиція, робота в матеріалі, копіювання класичного твору (всі - за напрямом підготовки), іконопис, арт-об’єкти в сучасній монументальній практиці, основи проектної графіки, кольорознавство, техніка та технологія живопису, художні практики у комп`ютерних технологіях тощо;
теоретичні дисципліни: історія зарубіжного мистецтва, історія української культури та мистецтва, історія монументального мистецтва; сучасне монументальне мистецтво; вступ до сакрального мистецтва; іконографія тощо.

Для студентів магістратури також вводяться нормативні та вибіркові фахові дисципліни за обраним напрямом підготовки: - рисунок, живопис, композиція (за фахом), концептуальний живопис, іконопис, сучасні проблеми монументального мистецтва та сакрального живопису, робота з сучасними матеріалами.

Студенти будуть вивчати та застосовувати в своїх творчих проектах усі види класичного монументального мистецтва (фреска, сграфіто, кераміка, мозаїка, вітраж, левкас та ін.), а також сучасні матеріали та техніки. В рамках навчання будуть проходити майстер-класи, навчальні, виробничі та педагогічні практики, спільні художні виставки. Нашим завданням є посилення мотивації студентів до навчання та художньої творчості, розвинення їх індивідуального потенціалу та конкурентоспроможності, підготовка для самостійної професійної та творчої, в т.ч. виставкової діяльності.

Зосереджуючи увагу на напрямку сакрального живопису, наводимо деякі приклади дипломних проектів наших випускників. Багато з них згодом стали провідними майстрами церковного живопису в Україні, заснували власні творчі групи, працюють в великих храмах та монастирських комплексах по всій країні. Підкреслимо, що студенти не обмежуються практичним вивченням східнохристиянського художнього канону і створенням декору для православних церков. Широке навчання передбачає знайомство з сакральним мистецтвом різних релігійних культур і використання цього досвіду у власній творчості. Проекти наших випускників для православних церков, католицьких костелів, буддійських храмів і синагог, здійснених за останні 25 років в незалежній Україні, демонструють затребуваність цього напрямку для відродження духовної культури в цілому, а також те, що на цю галузь сьогодні є великий попит.

ПРОГРАМА творчого конкурсу для вступу на перший ступінь вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Стріт-арт і монументальне мистецтво» (денна форма навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Сучасні візуальні практики» (денна форма навчання) (.pdf)

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити?

БАКАЛАВРИ:

Іспит з живопису: Гіпсова голова з драпіруванням
Іспит з композиції: Тематичний натюрморт на задану тему

МАГІСТРИ:

Іспит з композиції: Тематична малофігурна композиція (до 4 фігур)


Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Роботи абітурієнтів оцінюються екзаменаційною комісією кафедри за 200-бальною шкалою.

Скільки часу триває іспит з композиції?

Термін виконання: 4 академічні години (1 день)

Розмір: 40 х 60 см

Скільки часу триває іспит з живопису?

Термін виконання: 4 академічні години (1 день)

Розмір: 40 х 60 см

Якими матеріалами потрібно володіти?

папір, картон, полотно, олія, гуаш, акварель.

Хто вибирає техніку для виконання композиції?

Абітурієнт самостійно вибирає техніку для своєї роботи. Випробування з композиції передбачає виявлення здатності вступника до створення в уяві та відображення на заданому форматі композиції, що відповідає темі завдання. Завдання розраховані на виявлення творчих здібностей вступника, оцінювання рівня знань, індивідуального творчого мислення, вміння аналізувати та узагальнювати форми, володіння основними засобами композиції з урахуванням специфіки монументального живопису.

Хто має право поступати на 3-х річний термін навчання?

Випускники художніх училищ та коледжів, які мають диплом молодшого спеціаліста.

У чому відмінність 3-х річного та 4-х річного навчання?

Відмінність навчальних планів 3-х річного навчання полягає у більш стислому вивченні фахових дисциплін кафедри.

У чому відмінність заочної форми навчання від очної?

Відмінність полягає у співвідношенні аудиторних занять з викладачем і самостійної роботи студента. Протягом навчального року, двічі по 2-3 тижні, у студентів проходять аудиторні заняття з усіх дисциплін та складання екзаменаційної сесії. Бакалаврат на заочній формі навчання триває як і на денній формі навчання - 4 роки.

ПРИКЛАДИ РОБІТ З КОМПОЗИЦІЇ

Вступне випробування з композиції для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (4-х річний термін навчання).

Завдання: Тематичний натюрморт на задану тему.

Матеріали: папір, картон, полотно, олія, гуаш, акварель.

Умови виконання:

- відповідність композиції заданій темі;
- наявність авторської ідеї;
- досягнення тональної та кольорової гармонії зображення;
- професійне володіння художніми матеріалами:
- досягнення образності та оригінальності композиційного рішення;
- гармонійність та виразність композиції в цілому.

Приклад Композиції

ПРИКЛАДИ РОБІТ З ЖИВОПИСУ

Вступне випробування з живопису для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (4-х річний термін навчання).

Завдання: Гіпсова голова з драпіруванням

Матеріали: полотно, олія.

Умови виконання:
- наявність авторської ідеї;
- досягнення тональної та кольорової гармонії зображення;
- професійне володіння художніми матеріалами:

Вступне випробування з композиції для здобуття освітнього ступеня магістра.

Завдання: Тематична малофігурна композиція (до 4 фігур)

Вимоги до випробування:
- відповідність композиції заданій темі;
- наявність авторської ідеї;
- досягнення тональної та кольорової гармонії зображення;
- професійне володіння художніми матеріалами:
- досягнення образності та оригінальності композиційного рішення;
- гармонійність та виразність композиції в цілому.

Приклад Живопису
СТРІТ-АРТ І МОМУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО