За час існування спеціалізації «Графічний дизайн» викладачі кафедри виконували наукові роботи в рамках наступних держбюджетних тем, затверджених Міністерством освіти і науки України:

«Комп'ютерна лексикографія дизайну й образотворчого мистецтва», номер державної реєстрації УкрІНТЕІ 0103U006435 від 05.11.02 № 663.
«Розробка методики оцінки якості дизайнерських проєктів та її впровадження на прикладі проєктування універсальних спортивних тренажерів», номер державної реєстрації УкрІНТЕІ 0100U000342 від 31.07.97.
«Закономірності розвитку, принципи, методи і засоби дизайну та формування національної моделі дизайну України», реєстраційний № 0104U000834, 2005-2006 рр.
«Методика інноваційного дизайну у контексті науково-технологічного прогресу і глобальної екологічної кризи», реєстраційний № 0107U002131, 2008–2010 рр.
«Логіко семіотичне моделювання візуального простору: культурні і філософські аспекти», реєстраційний № 0107U002131, 2012–2014 рр.
«Методичні аспекти теорії творчості, матриці символів, атрибутів сакрального мистецтва при формуванні світоглядних понять», реєстраційний № 0314U003934, 2014–2016 рр.
Графічний дизайн України як засіб формування громадянської свідомості»,
реєстраційний № 0111117U001380, 2017–2019рр.

В межах цих тем було захищено дисертації:

Надія Сбітнєва. Особливості розвитку радянської упаковки 1930-х років. Утилітарні та художні аспекти.
Олександр Соболєв. Інтеграція дизайну і маркетингу в сучасній проєктній культурі.
Тетяна Іваненко. Художньо-образні особливості формоутворення акцидентного шрифту.
Ольга Ганоцька. Дизайн споживчої упаковки в Україні: стандарт та ексклюзив.
Ольга Квітка. Морфологія і функція графічних знаків у дизайні візуальних комунікацій.
Анна Макарова. Засоби побудови образу в графічному дизайні: система структурних взаємозв’язків.
Людмила Литвинюк. Візуальна ідентифікація закладів мистецтва засобами графічного дизайну.

Викладачі кафедри Марія Ісмайлова, Віра Шашкова та старший викладач Людмила Закалюжна закінчили аспірантуру ХДАДМ та продовжують роботу над дослідженнями.

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ КАФЕДРИ
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Володимир ЛЕСНЯК

      Американський графічний дизайн 50-х років XX століття, 2011.
      Графический дизайн (основы профессии), 2009.
      Модернистские и постмодернистские шрифты, 2006.
      Акцидентный шрифт. 75 оригинальных шрифтов, 2004.

Надія СБІТНЄВА

      Фахові видання ВАК України:

      Тенденції розвитку сучасного графічного дизайну: повернення до рукотворності, 2015.
      Особенности стилистического развития графического дизайна в Украине в 80-е годы ХХ ст., 2012.
      Радянський плакат 1950-х років у контексті розвитку світового графічного дизайну, 2012.
      Упаковка як дзеркало епохи: 1930-ті роки, 2012.
      Междисциплинарные связи графического дизайна, 2011.
      Дизайнерські аспекти в створенні наукових періодичних видань з мистецтвознавства (співавтор Козаченко Т.В.), 2011.
      Графічний дизайн України початку ІІІ тисячоліття: проблеми та перспективи розвитку, 2011.
      Понятие стиля в графическом дизайне, 2009.
      Стилистическое развитие советского графического дизайна в 60-е годы ХХ века, 2009.
      Стили графического дизайна: «сталинский ампир», 2009.
      Графічний дизайн: до історії становления, 2008.
      «Коммерческий» стиль в графическом дизайне: особенности и перспективы развития, 2007.
      Стилистическое развитие советского графического дизайна в 20-е годы ХХ ст., 2006.
      Графический дизайн постсоветского пространства 1990-х годов, 2004.
      Стилевые трансформации в советском графическом дизайне. 40–50-е годы ХХ века, 2005.
      Современная украинская упаковка: проблемы повышения рекламной эффективности, 2005.
      Коммуникативные особенности советской упаковки 1930-х годов, 2003.
      Советская упаковка 1930-х годов в структуре производства и потребления продукции, 2003.
      Стилевые направления в оформлении советской упаковки 30-х годов, 2002.
      Культура і мистецтво СРСР у період 30-х років, 2002.
      Вплив мистецтва соцреалізму на розвиток радянської упаковки 30-х років, 2002.
      Художественно-образные средства советской упаковки 30-х годов, 2000.
      Художественные стили советской упаковки 30-х годов. Стиль модерн, 2000.
      Тенденции развития стилевых процессов в советской упаковке 30-х годов, 1999.
      З історії розвитку вітчизняної упаковки у 30-ті роки, 1999.

      Інші видання:

      Використання прийомів «hand made» в українському графічному дизайні ХХШ століття, 2016.
      Історія графічного дизайну: навчальний посібник, 2014.
      Стилістичний розвиток сучасного графічного дизайну України, 2014.
      Радянський графічний дизайн 1970-х років, 2012.
      Графічний дизайн початку ХХ століття: історія розвитку та стилістичні особливості, 2012.
      Особенности профессиональной подготовки дизайнеров-графиков в Украине, 2011.
      Графический дизайн Украины начала ІІІ тысячелетия, 2011.
      Мистецтво солодкого життя, 2011.
      Особенности трактовки термина «стиль» в графическом дизайне, 2009.
      Стилістичний розвиток радянського графічного дизайну у 60-ті роки ХХст., 2009.
      К вопросу об истории зарождения графического дизайна, 2008.
      Основи конструюваня упаковки з паперу та картону/ Навчально-методичний посібник (співавтор Жубр В.О.), 2008.
      Феномен живописи Елены Калашниковой, 2006.
      Графический дизайн советской упаковки в 1930-е годы, 2004.
      Рекламные качества современной упаковки, 2004.
      «Народный» стиль в советской упаковке 30-х годов, 2003.
      Упаковка 30-х годов: парад стилей, 2003.
      Художественные решения советской упаковки в 1930-е годы. Связь с жизнью общества, 2003.
      «Народный» стиль в советской упаковке 30-х годов, 2002.
      Советская упаковка 1930-х годов: Введение в проблему, 2002.
      Функциональные качества упаковки и ее коммуникативная роль в обществе, 2002.
      Вплив ідеології на формування системи функціональних якостей упаковки. 1930-ті роки, 2002.
      Ар Деко в советской упаковке 1930-х годов, 2002.
      «Коммерческий» стиль в оформлении советской упаковки 30-х годов, 2001.
      Упаковка как зеркало эпохи: 30-е годы, 2001.
      Мыло «Беломорканал им. Сталина» как символ епохи, 2001.
      Как это было. «Социалистический реализм» в оформлении советской упаковки 30-х годов, 2000.
      Готовим дизайнеров (співавтор Жубр В.О.), 2000.
      Стиль модерн в советской упаковке 30-х годов, 2000.
      Упаковка Харкова 1930–1940-х років, 1998.
      Возникновение тароупаковочной отрасли в СССР, 1997.
      Деякі аспекти розвитку упаковки 30-х рр. в СРСР, 1996.

Олександр СОБОЛЄВ

      Фахові видання ВАК України:

      Інформаційний дизайн як комуникативний інструмент: методика проєктування, 2016.
      Особенности социальной ответственности и этики в области дизайна визуальных коммуникаций, 2011.
      Маркетинговые и проектные исследования как структурный элемент дизайн-процесса, 2006.

      Інші видання:

      Семантика цветовых решений в производстве рекламного продукта, 2014.
      Интеграция дизайна и маркетинга в современной проектной культуре, 2004.

Тетяна ІВАНЕНКО

      Фахові видання ВАК України:

      До визначення терміну «модуль» в контексті методики інтегрування системи вищої дизайнерської освіти в болонський процес (співавтори Бондаренко І.В., Васіна О.В.), 2015.
      Гипербола как средство художественного выражения в логико-семиотической модели визуального языка (співавтор Макарова А.Л.), 2012.
      Біфункціональність акцидентного шрифту: реклама і мультимедіа, 2011.
      Современная стилизация знаковых конструкций, 2008.
      Художня мова акцидентного шрифту, 2011.
      Емоційний потенціал акцидентного шрифту, 2011.
      О стилизации знаковых систем, 2009.
      Прояви зооморфних мотивів у сучасному акцидентному шрифті, 2007.
      Современные тенденции формирования акцидентного шрифта, 2006.
      Графические средства формообразования акцидентного шрифта, 2005.
      Ассоциативное восприятие формы акцидентного шрифта, 2004.
      Коннотация акцидентного шрифта в современной рекламе (співавтор Фурсова Т.Н.), 2004.
      Восприятие символических и образных особенностей акцидентного шрифта, 2004.
      Письмо как особый вид шрифтового искусства, 2003.

      Інші видання:

      Проблеми популяризації шрифтової справи України, 2015.
      До питання проблематики термінологічного апарату в системі вищої освіти України, 2015.
      Проблемы шрифтового образования: основные аспекты, 2013.
      Леттерінг у сучасному просторі візуальної культури, 2013.
      Эстетизация повседневной жизни как культурный феномен, 2012.
      Графический дизайн и визуальность, 2011.
      Оригінальність без меж: природа акцидентного шрифту (монографія), 2011.
      Шрифт: мода или потребность, 2011.
      Визуализация Web-каталога в контексте графического дизайна, 2011.
      До питання візуалізації рекламної інформації, 2010.
      Акцидентний шрифт: загальні проблеми формоутворення, 2009.
      Знаковые девиации и культура, 2008.
      Концепция ситуативной графики, 2008.
      Типологія акцидентного шрифту, 2006.
      Чи потрібна художнику філософія?, 2000.

Ольга ГАНОЦЬКА

      Фахові видання ВАК України:

      Новітні тренди у сучасному дизайні упаковки, 2013.
      Значення семіотики у сучасному дизайні пакування, 2012.
      Діалектична єдність понять «форма» та «зміст» у графічному дизайні, 2011.
      Типографіка в дизайні упаковки, 2010.
      Орнамент у дизайні упаковки, 2009.
      Редизайн упаковки, 2009.
      Новітні тенденції у дизайні упаковки в Україні: технологічні та екологічні аспекти, 2008.
      Елегантна упаковка для вишуканого товару, 2008.
      Виробництво ексклюзивної скляної тари в Україні, 2007.
      Студентські фантазії на тему ексклюзивної упаковки, 2007.
      Еволюція ексклюзивних парфумерних флаконів, 2007.
      Принцип стандарту та ексклюзиву у дизайні етикетки, 2006.
      Тенденції розвитку дизайну парфумерної продукції (співавтор Лаврікова К.А.), 2006.
      Сегмент ексклюзивної упаковки у таропакувальній галузі, 2006.

      Інші видання:

      Скульптурний підхід у формоутворенні при створенні об’ємно-просторової асоціативної композиції, 2016.
      Графічний дизайн. Пропедевтика (методичний посібник), 2014.
      Стилістичні напрямки у графічному дизайні США, 2013.
      Імідж викладача або викладач як іміджмейкер, 2013.
      Методичні рекомендації з дисципліни «Основи методики дизайну» для студентів 2 курсу спеціальності 6.020.207 «Дизайн» спеціалізації «Графічний дизайн», 2012.
      Дизайнерское образование в Украине в условиях современных реформ, 2012.
      Рене Жюль Лалік – уславлений майстер ювелірного мистецтва, 2011.
      Проблиски душі, 2011.
      Семіотика у дизайні, 2011.
      Методичні рекомендації до навчальної практики з вивчення пам’яток архітектури і дизайну для студентів 2 курсу спеціальності 6.020.207 «Дизайн» спеціалізації «Графічний дизайн» (співавтор Іваненко Т.О.), 2010.
      Сучасні ідеї при створенні ексклюзивної упаковки, 2010.
      Погляд на стиль ХХ століття очима Бівіса Хіллєра, 2010.
      Сучасні уяви про розвиток креативності в процесі навчання, 2010.
      Дизайн упаковки как глобальный феномен современной визуальной культуры, 2010.
      Дизайн як творча діяльність, спрямована на виявлення формальних якостей речей, 2009.
      Мистецька освіта в Україні в умовах сучасних перетворень, 2009.
      Дизайн споживчої упаковки в Україні: сучасні прийоми та засоби, 2008.
      Функціональні аспекти ексклюзивної упаковки, 2007.
      Сучасний стан та перспективи розвитку таропакувальної галузі в Україні, 2007.
      Упаковка як символ минулого часу, 2006.
      Час розвитку ексклюзивної упаковки, 2006.

Ольга КВІТКА

      Фахові видання ВАК України:

      Актуальные аспекты изменения семантики термина «графика» в современной визуальной культуре и графическом дизайне, 2013.
      Міждисциплінарні аспекти семантики терміна «графіка», 2012.
      Вплив інформаційних технологій на розвиток графічного дизайну, 2012.
      Символ в графическом дизайне, 2011.
      Графический знак в аспекте информационных технологий, 2012.
      Междисциплинарные аспекты семантики графического знака, 2011.
      Лингвистические методы в анализе явлений современного визуального языка, 2011.
      Роль мировоззрения в практике графического дизайна (співавтор Турчин В.В.), 2011.

      Інші видання:

      Антропоморфізм у візуальних медіа, 2016.
      Приоритетные векторы интеграции естественного и гуманитарного знания в графический дизайн, 2013.
      Современные тенденции в осмыслении феномена графического дизайна, 2013.
      Полифункциональность графического знака в языке визуальной коммуникации 2013.
      Основные подходы к изучению современного языка графического дизайна, 2013.
      Формы графического знака письма в современной визуальной культуре,2012.
      Игровая модель в проектировании и функционировании современных визуальных языков, 2012.
      Мировоззренческие и этические аспекты современной практики графического дизайна 2011.
      Визуальный язык — объект и инструмент современной практики графического дизайна, 2011.

Анна МАКАРОВА

      Фахові видання ВАК України:

      Системный анализ категории «целого» как основного критерия композиционного построения в графическом дизайне, 2013.
      Гипербола как средство художественного выражения в логико-семиотической модели визуального языка (співавтор Іваненко Т.О.), 2012.
      Эмоциональное содержание проектного образа в графическом дизайне, 2012.
      Метафора в графическом дизайне как средство художественного выражения в логико-семиотической модели визуального языка, 2012.
      Проектный образ в графическом дизайне: структура и взаимосвязи, 2012.
      Графічна фактура як формальний елемент візуальної мови, 2012.
      Линия как формальный элемент визуального языка, 2011.
      Зависимость эмоциональной составляющей визуального образа от специфики графических техник, 2011.

      Інші видання:

      Ирония в современном графическом дизайне, 2013.
      Проектный образ и традиционные графические техники в современном графическом дизайне 2013.
      Базовые принципы взаимоотношений элементов в графическом дизайне, 2013.
      Критерии правильности-неправильности знаковых изображений, 2013.
      Композиция. Законы и обстоятельства, 2012.
      Эмоциональное содержание образа в графическом дизайне, 2012.
      Графические техники в практике построения образа визуальной информации, 2011.

Валерій ГАЛЬЧЕНКО

      Типографика: основы и принципы, 2007.

Владислав ХРИСТЕНКО

      Техніки авторського друку: шовково трафаретний друк, дереволрит, лінорит, літографія, офорт (видання друге, дороблене), 2013.
      Техніки авторського друку: офорт, літографія, шовковотрафаретний друк, 2014.

Федір ЦЕЛУЙКО

      Фахові видання ВАК України:

      Професійна ретуш у контексті розвитку журнального дизайну, 2015.
      Сучасна поліграфія та екологія у контексті графічного дизайну, 2014.
      Кратко о допечатной подготовке, 2007.
      Творческая практика графического дизайна в ХДАДМ, 2005.

      Інші видання:

      Компьютерное моделирование цвета при разработке объектов графического дизайна, 2015.
      Графіки – растрова, векторна, 2013.
      50 секретів в Indesign, 2012.
      Зачем нужна допечатная подготовка дизайнеру-графику?, 2011.
      Додрукарська підготовка оригінал-макетів, 2011.

Марія ІСМАЙЛОВА

      Фахові видання ВАК України:

      Визуально-образный язык новой типографики в дизайне полиграфической рекламной продукции периода раннего модернизма, 2017.
      Шрифт як основний засіб формоутворення візуально-образної мови типографіки в дизайні поліграфічної рекламної продукції періоду раннього модернізму, 2016.
      Композиционное формообразование типографики в дизайне полиграфической рекламной продукции периода раннего модернизма, 2016.
      Типографіка де-стилю в дизайні поліграфічної рекламної продукції періоду раннього модернізму, 2016.
      Особливості візуально-образної мови типографіки дадаїзму у поліграфічній рекламній продукції епохи раннього модернізму, 2016.
      Типографіка як інструмент рішення функціональних та естетичних аспектів у дизайні поліграфічної рекламної продукції раннього модернізму, 2015.

      Інші видання:

      Умови формування візуально-образної мови типографіки у дизайні поліграфічної рекламної продукції періоду раннього модернізму, 2016.
      Типографіка баухауз у дизайні поліграфічної рекламної продукції періоду раннього модернізму, 2016.
      Типографіка ар-деко в дизайні поліграфічної рекламної продукції раннього модернізму (1910–1935 рр.), 2016.
      Особливості формування типографіки конструктивізму в дизайні поліграфічної рекламної продукції в Росії у 1920-х рр., 2016.
      Функціональні характеристики типографіки в дизані поліграфічної рекламної продукції, 2016.
      Типографіка футуризму у дизайні поліграфічної рекламної продукції раннього модернізму, 2015.
      Функціональні та естетичні аспекти типографіки у рекламному графічному дизайні періоду раннього модернізму 1910-1935 рр., 2013.

Віра ШАШКОВА

      Фестиваль «Рутенія» як засіб популяризації митсецтва каліграфії та шрифту, 2015.
      Граффити: Харьков – Симферополь, 2008.
      Графические взаимосвязи в шрифте; их образное восприятие, 2007.