КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ,
УКРАЇНСЬКОЇ
ТА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
БОРБУНЮК Валентина Олексіївна

кандидат філологічних наук, доцент


Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю «Українська мова і література» (1995).
У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інтертекстуальність драматургії А. П. Чехова» у спеціалізованій вченій раді К 64.051.07 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (ДК № 038505 від 14 грудня 2006 р., виданий Вищою атестаційною комісією України).
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства (12 ДЦ № 026176 від 20 січня 2011 р., виданий МОН України).
З 2014 року була членом спеціалізованої вченої ради К 64.051.07 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
У 2019 році пройшла Міжнародне стажування «Вища освіта в ХХІ столітті: проблеми та інновації» за програмою Університету Киршехір Ахі Евран (Туреччина).
Автор конспектів лекцій, методичних вказівок, навчальних і робочих програм.
Має авторське право на наукові твори «Конспект лекцій «Література у дзеркалі художньої культури» (Свідоцтво про реєстрацію № 103166 від 15.03.2021 р.) та «Конспект лекцій з дисципліни «Іноземна (українська) мова у науковій діяльності» для аспірантів» (Свідоцтво про реєстрацію № 110033 від 03.12.2021 р.).
Автор численних публікацій у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection.
Сфера наукових інтересів: проблеми методу, поетики і жанру української літератури ХIХ–ХХ століть; закономірності розвитку і взаємодії європейських мов і літератур у ХIХ–ХХ століттях; міжмистецька комунікація.
Е-mail: 0969255100v@gmail.comВикладає наступні дисципліни:


Інтермедіальний дискурс міжмистецької комунікації;
Українська мова як іноземна;
Сучасна українська мова у науковому дискурсі;
Українська мова (за професійним спрямуванням).ГОВОРУН Алла Валентинівна

кандидат педагогічних наук, доцент


Освіта вища (ХНПУ імені Г.С. Сковороди). Основні напрями наукових досліджень: питання формування моральної звички в історії педагогіки, психологічні, педагогічні та організаційні аспекти розвитку дизайн мислення студентів ВНЗ у навчальному процесі. Автор понад 40 друкованих праць. Є співавтором підручника. Постійно приймає участь у міжнародних науково-практичних конференціях, методично-практичних семінарах, вебінарах і тренінгах. У 2017 пройшла курс “Критичне мислення для освітян” та отримала сертифікат на он-лайн платформі “Prometeus”.Викладає наступні дисципліни:


«Іноземна мова для наукових цілей»;
«Теоретико-методологічні основи педагогіки в мистецькій школі»;
«Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням».


ЄРМАКОВА Тетяна Сергіівна

Доктор педагогічних наук, професор.


Освіта вища (ХНПУ імені Г.С. Сковороди). У 2017 захистила докторську дисертацію. Є Головою Ради молодих вчених ХДАДМ.


Наукові інтереси сконцентровані на дослідженні теоретико-методичних основ формування культури здоров’я студентів, вивченні принципів створення здоров’язберігаючого освітнього середовища, методики викладання іноземних мов.


Має понад 80 друкованих праць, частину з яких опубліковано у міжнародних виданнях, зокрема Scopus та Web of Science; є учасницею багатьох міжнародних семінарів та конференцій.

E-mail: yermakova2015@gmail.com


КОРНЕЙКО Юлія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент.


Освіта вища (ХНПУ імені Г.С. Сковороди). Переможець обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини».вщини». Має понад 30 друкованих праць, серед яких публікації у міжнародних виданнях , які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science, є співавтором підручника, активно приймає участь у міжнародних наукових конференціях, тренінгах, вебінарах. Основні напрями наукових досліджень: технології дизайн-мислення в області вищої освіти, використання хмарних сервісів у викладанні іноземної мови, міждисциплінарні методики для розвитку креативності студентів ВНЗ мистецького профілю.


Е-mail: Korneiko78@gmail.com

Викладає наступні дисципліни:


«Іноземна мова для наукових цілей»

«Теоретико-методологічні основи педагогіки в мистецькій школі»

«Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням»


ПЕТУХОВА Олена Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент.


Освіта вища. Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди. У 2001 році отримала Диплом кандидата філологічних наук. Автор понад 50 друкованих праць, серед яких публікації у міжнародних виданнях , які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Є спів автором трьох підручників. Постійно бере участь у міжнародних науково-практичних семінарах, вебінарах і тренінгах.

У 2015 році пройшла навчання на курсах та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації за темами: створення мультимедійних презентацій, створення аудіо-відео засобів навчання, створення інтерактивних навчально-методичних розробок, основи компетентнісно орієнтованого навчання у вищій школі. У 2020 році пройшла Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Хмарні сервіси для он-лайн навчання на прикладі платформи ZOOM".
Е-mail: Eip019680@gmail.comВикладає наступні дисципліни:


Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням;
Іноземна мова за спеціальністю «Художньо-педагогічна терапія»;
Основи арт-комунікацій;
Основи бізнес-комунікацій;
Іноземна мова для наукових цілей;
Іноземна мова у науковій діяльності;
Методика інклюзивної освіти.

КАЛАШНИК Оксана Вікторівна

кандидат філологічних наук, старший викладач


У 2007 році закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди за спеціальністю «Українська мова та література» (магістр, диплом з відзнакою).У 2021 році захистила кандидатську дисертацію «Прономінативи в українській інтимній поезії ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.: семантика і стилістика» (спеціалізована вчена рада К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди).Має понад 15 друкованих праць в наукових фахових виданнях України та за кордоном, є співавтором монографії, активно бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, вебінарах, семінарах..Наукові інтереси: семасіологія, прагмалінгвістика, граматика, лінгвопоетика, прикладне мовознавство.E-mail: oksana.kalashnik1985@gmail.com.Викладає наступні дисципліни:


Українська мова за професійним спрямуванням;
Українська мова як іноземна;
Теоретико-методологічні основи педагогіки в мистецькій школі..


ГЛУШИЧ Валентина Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент


У 2013 році закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, спеціальність «Українська мова і література» (кваліфікація філолога, викладача української мови і літератури).


2016 року достроково захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Проблеми виховання підлітків у школах США» (наук. керівник – д.п.н., проф., член-кор. НАПН України А.В. Троцко).2017 року пройдено міжнародне стажування на базі Вищої лінгвістичної школи у м. Ченстахова (Польща).У 2019 році здобула другу вищу освіту у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Філологія» (кваліфікація викладача англійської і німецької мов).2021 року присвоєно вчене звання доцента кафедри української літератури та журналістики.Має понад 25 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру, частину з яких опубліковано у міжнародних рецензованих фахових виданнях.Активно бере участь у тренінгах, вебінарах, міжнародних наукових конференціях та методично-практичних семінарах.Основні напрями наукових досліджень: інноваційні методи і форми навчання, сучасні педагогічні технології в освіті, світовий досвід організації освіти.Е-mail: valentinaglushych@gmail.comВикладає наступні дисципліни:


«Іноземна мова для наукових цілей»;
«Теорія і методика мистецької освіти»;
«Теорія і практика редагування наукового тексту».