КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ,
УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
Запрошуємо на освітньо-професійну програму
«Арт-терапія та комунікативні практики»

Мета магістерської програми – підготовка нової генерації викладачів мистецької школи через поєднання сучасних арт-технологій, основ арт-терапії та інноваційних педагогічних методів й навчальних технологій.

Поєднання загально-мистецьких та професійних психолого-педагогічних компонентів дозволить Вам:

оволодіти ґрунтовними знаннями з предметів дизайнерського, педагогічного та психологічного циклів;
опанувати технології дизайну та вивчити стратегії візуальної комунікації;
раціонально організувати проєктний процес, системно мислити, розробляти, формувати та контролювати основні етапи виконання проєкту;
представляти результати діяльності у зарубіжному науковому і професійному середовищі;
орієнтуватись у генезисі сучасного художнього процесу в дизайні;
володіти базовими методиками захисту інтелектуальної власності.Після отримання диплому магістри зможуть здійснювати діяльність як незалежні дизайнери, арт-терапевти, виконувати роботу у проектній команді, працювати у спеціалізованих коледжах, вищих навчальних закладах, що мають мистецьке спрямування.

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 022 «Дизайн» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Арттерапія і комунікативні практики» (денна та заочна форма навчання)


ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА СВО МАГІСТР ДЛЯ ВСІХ ОПП:

Програма вступного випробування з "Іноземної (української) мови" для вступників за першим рівнем вищої освіти "Бакалавр" на основі підготовчих курсів (рівень В1) (усі напрями підготовки, денна та заочна форма навчання).

Програма вступного випробування з «Іноземної мови (за професійним спрямуванням)» для вступників за другим ступенем вищої освіти «Магістр» на основі першого ступеня вищої освіти «Бакалавр» (усі освітньо-професійні програми, денна та заочна форми навчання).

Програма вступного випробування з "Іноземної (української) мови" для вступників за другим ступенем вищої освіти "Магістр" на основі першого ступеня вищої освіти "Бакалавр" (усі напрями підготовки, денна та заочна форма навчання).

Контакти: кафедра Педагогіки, української та іноземної філології
тел.: (057) 706-02-46; 098-619-67-74
E-mail: ksadapedagogyinmov@ukr.net