КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ,
УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
Запрошуємо на освітньо-професійну програму для магістрів «ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕРАПІЯ».

Мета магістерської програми – підготовка нової генерації викладачів мистецької школи через поєднання сучасних арт-технологій, основ арт-терапії та інноваційних педагогічних методів й навчальних технологій.

Зміст програми відповідає Магістерським програмам європейських вищих навчальних закладів-партнерів.

Синтез навчальних дисциплін дозволить:

* опанувати англійську мову на рівні В2 (згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти), що сприятиме формуванню уміння взаємодіяти у мультидисциплінарному оточенні на міжнародному рівні, а також уможливлює підтвердження рівня володіння мовою міжнародним сертифікатом;
* оволодіти спеціальними інтерактивними технологіями активізації навчальної діяльності з фахових дисциплін, інформаційно-комп'ютерними та телекомунікаційними технологіями навчання, економікою та менеджментом мистецької освіти;
* раціонально організувати проектний процес, системно мислити, розробляти, формувати та контролювати основні етапи виконання проекту, представляти результати діяльності у зарубіжному науковому і професійному середовищі;
* орієнтуватись у генезисі сучасного художнього процесу в дизайні; володіти базовими методиками захисту інтелектуальної власності;
* уможливлює подальше навчання в аспірантурі за спеціальностями «дизайн» та «педагогіка».

Після отримання диплому магістри зможуть здійснювати діяльність як незалежні дизайнери, арт-терапевти, виконувати роботу у проектній команді, працювати у спеціалізованих коледжах, вищих навчальних закладах, що мають мистецьке спрямування.

Програма фахових випробувань з дисципліни "Педагогіка вищої школи" для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 022 Дизайн ОПП Художньо-педагогічна терапія


ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА СВО МАГІСТР ДЛЯ ВСІХ ОПП:

Програма вступного випробування з "Іноземної (української) мови" для вступників за першим рівнем вищої освіти "Бакалавр" на основі підготовчих курсів (рівень В1) (усі напрями підготовки, денна та заочна форма навчання).

Програма вступного випробування з "Іноземної мови (за професійним спрямуванням)" для вступників за другим ступенем вищої освіти "Магістр" на основі першого ступеня вищої освіти "Бакалавр" (усі напрями підготовки, денна та заочна форма навчання).

Програма вступного випробування з "Іноземної (української) мови" для вступників за другим ступенем вищої освіти "Магістр" на основі першого ступеня вищої освіти "Бакалавр" (усі напрями підготовки, денна та заочна форма навчання).

Контакти: кафедра Педагогіки, української та іноземної філології
тел.: (057) 706-02-46; 098-619-67-74
E-mail: ksadapedagogyinmov@ukr.net