ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ДИЗАЙН-ІНЖИНІРИНГ»
другого рівня вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн»
галузі знань 02 Культура і мистецтво

Кваліфікація: магістр дизайну, викладач;
Строк навчання – 1 рік 4 місяці;

Прийом на навчання здійснюється на базі спеціальної освіти, отриманої на основі освітньо-кваліфікаційного рівню «бакалавр» за фаховими програми спеціальностей:
«Дизайн»,
«Промисловий дизайн»,
«Дизайн середовища»,
«Машинобудування»,
«Архітектура» та інших за погодженням освітніх програм.

Після засвоєння освітньої програми гарантована кваліфікація другого рівня вищої освіти за спеціальністю 022 Дизайн:
Магістр дизайну в галузі знань 02 культура і мистецтво.

На зламі століть технологічні прориви відбуваються здебільшого в стикових сферах науково-практичної діяльності. Саме таким, інноваційним за змістом і актуальним за суспільними потребами став вид діяльності пов'язаний із дизайн-інжинірингом. Інжиніринг (калька з англійської engineering – технічний) – технічні знання, пов'язані з розробкою, підготовкою виробничого процесу й забезпеченням стабільного процесу виробництва й реалізації продукції.

Фахівець в сфері дизайн-інжинірингу за своєю суттю є предметним універсалом. Він покликаний забезпечувати технологічний зв'язок між дизайн-проектуванням, реальними можливостями виробництва і потребами сучасного ринку високотехнологічного продукту з урахуванням конкурентоздатності отриманого результату.

Аналіз сучасного ринку праці підтверджує прогресуючий попит на фахівців у міжпредметній сфері, в тому числі і у сфері дизайн-інжинірингу.

Інформаційне забезпечення: Бондарчук Іван Геннадійович – доцент, завідувач секції інженерно-технічних дисциплін, Ph.D.з технічних наук, професор ХДАДМ
Контактний тел.: Кафедра ІТД: +38 (057) 7062811, особ.:+38 050 93 54 806