ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
«РЕКЛАМА ТА ВІДЕОАРТ»


На освітній програмі "Реклама та відеоарт" студенти здобувають:

ступінь вищої освіти «Бакалавр»
(термін навчання 3 роки 10 місяців, кваліфікація – бакалавр аудіовізуального мистецтва та виробництва);

Правила прийому до академії (.pdf)

ПРОГРАМА творчого конкурсу для вступу на перший ступінь вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Реклама та відеоарт» (денна форма навчання)(.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 021 « Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» (Денна форма навчання)(.pdf)

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Які будуть вступні іспити на ступінь вищої освіти «Бакалавр» на освітній програмі "Реклама та відеоарт"?

КОМПОЗИЦІЯ: створення рекламного образу на базі об'єкта, який надано в екзаменаційному завданні.

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах?

Оцінюються за 200-бальною системою екзаменаційною комісією кафедри.
Після цього проводиться загально-академічний перегляд всіх робіт.

Скільки часу триває іспит з композиції?

Іспит з композиції триває 4 академічні години (академічна година — 45 хвилин).

Якими графічними матеріалами потрібно володіти?

Художні графічні матеріали: туш, гуаш, олівці, акварель, пастель, акрил, інструменти для креслення, маркери, фломастери, лінери.

Хто вибирає графічну техніку для виконання композиції?

Абітурієнт самостійно вибирає графічну техніку та інструменти для виконання своєї роботи.

Як готуватися до творчого екзамену з композиції?

Базові знання з композиції можна отримати в художніх школах, на підготовчих курсах, індивідуальних заняттях, а також зі спеціальної літератури.

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Мета проведення творчого конкурсу на освітній програмі "Реклама та відеоарт" СВО «Бакалавр» - виявлення творчого потенціалу та здібностей абітурієнтів для вирішення завдань майбутньої професійної діяльності, визначення базового початкового рівня підготовленості вступників , практичних умінь та навичок з урахуванням особливостей спеціалізації «Реклама та відео-арт» шляхом виконання завдання з композиції.

Вступне випробування з пошуку композиційного рішення аудіовізуального твору передбачає виявлення зображально-аудіальних здібностей вступника, його здатності створювати статико- динамічну композицію відповідно до теми завдання. Вимоги до випробування:

— виявлення здатності до творчого, оригінального мислення, самостійності творчого рішення та практичного використання початкових знань;
— визначення ступеня володіння композиційними та графічними прийомами, засобами візуальної мови для створення виразного зображення;
— вміння композиційного розміщення зображення на аркуші паперу ,використання основних закономірностей, принципів, засобів побудови образної композиції;
— визначення вмінь грамотного використовувати графічні матеріали та прийоми роботи, виконання упродовж відведеної кількості годин творчого завдання з композиції;
— відповідність композиційного рішення статико-динамічного зображення (розкадровки) темі завдання;
— наявність авторської ідеї та пофазового кадрування дії в конкретній розкадровці;
— наявність смислової і драматургічної динаміки в розкадровці, яка відображає експозицію дії, її розгортання в статико-динамічному зображенні, кульмінації і фіналу;
— оригінальність і гармонійність, наскрізність художньо-образного рішення в розкадровці;
— високий рівень виконання, що відображає візуально-пластичні особливості рішення;
— якість та смислова послідовність компонування пофазового кадрування;
— досягнення цілісності зображення;
— досягнення образності та оригінальності композиційного рішення; гармонійність та виразність композиції в цілому.

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ З КОМПОЗИЦІЇ

Перший етап творчого завдання : Створити виразний образ героя на базі заданого об'єкта (фрукти, овочі, гриби, рослини, птахи, риби, об'єкти морського світу, дерева і подібне) графічними матеріалами в будь-якій зручній техніці. Малюнок може бути як кольоровим (пастель, кольорові олівці, фломастери, фарби), так і чорно-білим (туш, маркер, рапідограф, гелеві ручки) або у відтінках сірого (простий олівець). Формат А4, матеріал і колір паперу допускається різноманітний.

Другий етап творчого завдання: Створити пофазове кадрування дії в розкадровці. Показати взаємодію героя попереднього етапу та запропонованого предмету (повітряна кулька, чашка, відро, гребінець, пензлик, дзеркало, лійка та ін.), розкриваючи смислову і драматургічну динаміку в розкадровці, яка відображає експозицію дії, її розгортання в статико-динамічному зображенні, кульмінації і фіналу. Можливе використання різної крупності планів.

Розкадровка виконується на форматі А4 в чорно-білій графіці (туш, маркер, рапідограф, гелеві ручки, фломастери та ін.) або у відтінках сірого (простий олівець). Допускається один-два листа (4, 6, 8, 12 фрагментів розкадровки), кожен кадр тяжіє до формату в пропорції 16/9.

4 академічних години.

ПРИКЛАДИ РОБІТ З КОМПОЗИЦІЇ для освітньо-професійної програми «Реклама та відео-арт» спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (БАКАЛАВР)

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Перший етап : Образ героя на базі заданого об'єкта (фрукт, овоч, гриб, рослина, птах, риба, об'єкт морського світу, дерево і подібне).

1. Відповідність завданій темі;

2. Компоновка образного зображення у площині листа, відповідність формату.

3. Виразність яскравого рекламного образу, графічних прийомів (штрих, мазок, матеріали), композиційних прийомів (стилізація, гіперболізація пропорцій, баланс і рівновага елементів, динамічність, єдність і цілісність, зв`язок, співмірність, узгодженість, ритм, пропорції, масштабність, супідрядність та ін. ), світлотіньове рішення.

4. Характер яскравого образу: ступень привабливості, емоційність, пластичність; ретельна деталізація елементів образу.

5. Самостійність творчого рішення, що не схильне до копіювання відомих трендів.

Другий етап творчого завдання: Створити пофазове кадрування дії в розкадровці. Показати взаємодію героя попереднього етапу та запропонованого предмету.

1.Відповідність завданій темі;

2. Композиція кадру відносно формату

3. Виразність графічного рішення , що базується на графічних прийомах (штрих , лінія, пляма, текстура, тональне рішення)і розкриває візуально-пластичні особливості рішення.

4. Рівновага і цільність композиції кадру, співмірність, узгодженість, ритмічність, масштабність, баланс елементів, пластичність, гармонійність художньо-образного рішення.

5. Наявність яскраво вираженої авторської новаторської ідеї та пофазового кадрування дії в розкадровці, смислової і драматургічної динаміки в розкадровці, яка відображає експозицію дії, її розгортання в статико-динамічному зображенні, кульмінації і фіналу. Якість та смислова послідовність компонування складових сюжету.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Для ефективної роботи студентам потрібно мати ноутбук processor Intel i5, i7, i9 or AMD analog, ram 16Gb or more, ssd/hdd 1 Tb or more, 15-17 inch FullHD Screen, NVidia GeForce (VRAM 4Gb or more recommend).