Кафедра «Дизайн середовища» сформована в результаті об’єднання 2-х кафедр: «Дизайн інтер’єру» (1965-2018) та кафедри «Дизайн меблів» (2000-2018) з метою оптимізації організаційної структури Академії (наказ від 31.01. 2018 р. № 08).
Зміцненню науково-творчої школи кафедри сприяли захищені викладачами кандидатські дисертації з актуальних проблем сучасної архітектури та дизайну: О. Омельченко, Н. Трегуб, І. Бондаренко, М. Киба, М. Розенфельд, Н. Мироненко, В. Северин, О. Підлісна, Н. Брижаченко, І. Босий, Г. Сталінська. Педагогами кафедри здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів і аспірантів для дизайнерських шкіл України та інших країн (В’єтнам, Іран, Італія, Йорданія, Китай, Марокко, Гана, Азербайджан, Грузія, Молдова, Туркменістан).
Трегуб Н.Є. є розробником Державних стандартів вищої освіти у галузі знань 02.02 Мистецтво, напряму підготовки 6.020207 «Дизайн»: за спеціалізацією 6.020207 «Дизайн меблів», кваліфікація - дизайнер-виконавець; за спеціалізацією 7.02020701 «Дизайн меблів», кваліфікація – дизайнер меблів та за спеціалізацією 8.02020701 «Дизайн меблів», кваліфікація – дизайнер-дослідник (2010 р.).
Бондаренко І.В. є розробником Державних стандартів вищої освіти у галузі знань 02.02 Мистецтво, напрям підготовки 6.02.02.07 Дизайн, спеціалізація 6.020207 «Інтер’єр та обладнання» кваліфікації дизайнер-виконавець та художник-конструктор (дизайнер з інтер’єру) та спеціалізація 8.02020701 «Інтер’єр та обладнання» кваліфікації дизайнер-дослідник (2010 р.).
У 2017-2019 рр. на кафедрі виконано дві держбюджетні науково-дослідні роботи: «Дизайн меблів: етнотрадиції та інновації у формоутворенні, технологіях виробництва і фаховій освіті» (держреєстраційний № 0117U001384) – керівник Трегуб Н.Є. та «Інноваційні підходи у формуванні дизайну сучасного предметно-просторового середовища в умовах постіндустріальних трансформацій» (№ 0117U001382) – керівник Бондаренко І.В.
В період (2008 – 2019 рр.) Бондаренко І.В та Трегуб Н.Є. підготували переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з наукової спеціальності 17.00.07 – дизайн Всеукраїнських студентських олімпіад з дизайну
Педагоги кафедри (Бондаренко І., Кривуц С., Северин В., Трегуб Н.) здійснюють підготовку магістрів за освітньо-професійними програмами другого рівня вищої освіти - концептуальний дизайн (інтер’єрів і меблів) та дизайн архітектурно-ландшафтного середовища. Педагоги І. Бондаренко, С. Кривуц, Н. Трегуб здійснюють підготовку аспірантів за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн.

Педагоги - А. Олексієнко, В. Бондаренко, І. Бондаренко, І. Босий, В. Северин, Н. Трегуб, Є. Альніков - є авторами навчальних посібників, співавторами колективних монографій і підручників:
Трегуб Н.Є. Отделочные материалы в формировании предметно-пространственной среды. Навчальний посібник. - Київ, УМК ВО, 1990. – 212 с.
Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Колективна монографія / Під заг. ред. В.П.Сопова, В.П. Мироненка. – Харків: ХНУБА, 2017. – 668 с. (співавтори Альніков Є.М., Кривуц С.В., Северин В.Д., Трегуб Н.Є.);
Архітектурна освіта і наука в Україні та світі: досвід і перспективи розвитку: [монографія] / редкол. О.Л. Михайлішин (голова), П.А. Ричков, Н.В. Лушнікова та ін. – Рівне: ФОРМАТ-А, 2019. – 310 с. (співавтори Бондаренко В.В., Трегуб Н.Є.);
Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: Колективна монографія / за наук. ред. д.т.н., проф. Мальованого М.С. – Львів: ТзОВ «ЗУКЦ», 2020. – 649 с. (співавтори Моргун О.В., Трегуб Н.Є., Бондаренко В.В., Босий І.М.);
Дизайн объектов гостинично-ресторанного бизнеса [монография]./ Иванова Л.А., Бондаренко И.В., Дышкантюк О.В., Краснодемская Е.А. – Одесса: Астропринт, 2012. 104.с.: ил.;
Дизайн-проектування: навчальний посібник до виконання науково-дослідної роботи студентів спеціальності 8.02020701 «Дизайн» - / Романенко Н.Г., Бондаренко І.В., Мигаль С.П./; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – 82 с., іл.
Методика організації науково-дослідної роботи студентів [підручник]./ Бондаренко І.В., Васіна О.В., Іваненко Т.О. – Харків: Планета принт, 2019. 197.с.: ил.

Публікації у зарубіжних виданнях та журналах, включених до науково метричних баз Scopus, Web of Science:
Alnikov Yevhen, Wei Wenjuan, Trehub Nataliia, Bondarenko Viktoriya. Sustainability 3D Printer Technology. European Journal of Arts. Scientific journal., № 1, 2021.- 208 p. – P. 183-196. https://doi.org/10.29013/EJa-21-1-183-196
I.Bondarenko, N.Kokhan, O.Gonchar, B.Bondarenko. Man-made landforms in landscape design of territories as a means of solving environmental problems. Architecture Civil Engineering Environment 4/2019 P.7-14. DOE10.21307/ACEE – 2019 – 047 http://www.acee-joumal.pl/E7,53 Jssues.html
I.Bondarenko, O. Gonchar, B. Bondarenko. Expositional design of the Audi museum in Ingolstadt: representation of the brand’s characteristics in automobile industry history. Muzeologia a kultume dedicstvo (MUSEOLOGY AND CULTURAL HERITAGE). (8) 1/2020 P.19-30 http://www.muzeologia.sk/index htm files/mkd 1 20 Bondarenko.pdf
I.Bondarenko, Zhaohui Wang, I. Ieremenko, K. Bondarenko. The selected architectural solution of modern museums in china in the aspect of manifestation of traditional culture. Architecture Civil Engineering Environment 2/2020 P.17- 26 DOI: 10.21307/ACEE - 2020 - 014 http://www.acee-iournal.p1/l,7Jssues.html
I.Bondarenko, Xingyi He. Hotels in objects of adaptive architecture: design as a means of transferring the image of the past. Architecture Civil Engineering Environment 1/2021 P.5-14. DOI:10.21307/ACEE-2021-00

Професорсько-викладацький склад кафедри (Олексієнко А., Лещенко Т., Северин В., Шаповалов В., Трегуб Н., Кривуц С.) приймає участь у персональних, міжнародних і Всеукраїнських художніх виставках і дизайн-акціях. Їх творчі та наукові досягнення відзначено дипломами Лауреатів премії ім. І.Ю. Репіна, дипломами Академії архітектури України, спеціальними дипломами спілки дизайнерів і художників, знаками МОН України «За наукові досягнення» та «Відмінник освіти України». Зокрема медалями НАУ «Народна шана українським науковцям» нагороджені: В. Бондаренко, І. Бондаренко, С. Кривуц.
Педагоги кафедри мають 7 авторських свідоцтв на промисловий зразок, патент і понад 30 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на твори.

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ КАФЕДРИ