ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
«ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА»

THE CERAMIST

Презентація "Вітражна майстерня"(.pdf)

https://t.me/c/1756725280/281

На кафедрі «Дизайн середовища» студенти здобувають:

ступінь вищої освіти «Бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Дизайн середовища» (термін навчання 3 роки 10 місяців, кваліфікація - дизайнер-виконавець);
ступінь вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища» (термін навчання 1 рік 4 місяці, кваліфікація - дизайнер, викладач).

ПРОГРАМА творчого конкурсу для здобуття першого ступеня вищої освіти (бакалавр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма «Дизайн середовища» (денна та заочна форми навчання) (.pdf)

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ для здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво освітньо-професійна програма: «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища» (денна та заочна форми навчання)(.pdf)

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Чи потрібно здавати ЗНО, щоб вступити до академії ?

Ні, абітурієнтам ХДАДМ не потрібно здавати ЗНО.

Скільки іспитів необхідно здати, щоб вступити в академію?

Необхідно здати тільки 1 іспит творчого конкурсу – з композиції.
Іспити з живопису та рисунку не включені до творчого конкурсу.

В чому полягає практичне завдання іспиту з композиції ?

Типове завдання - Ескізне рішення тримірного простору з використанням об’ємних геометричних форм. На основі виданої схеми із запропонованими геометричними фігурами (квадрат, прямокутник, трикутник, круг) виконати композицію із об’ємних геометричних форм. Представити композицію у перспективному зображенні умовного тримірного простору в чорно-білій графіці з виявленням об’єму геометричних форм.

Скільки триватиме іспит?

Іспит триватиме 4 академ. години (1 академічна година = 45 хв.).

Які рекомендації щодо матеріалів виконання завдання ?

Для виконання завдання треба мати: папір (ватман), олівці, туш, перо, лайнер (відповідно до власних навичок), лінійку, трикутник.

Як оцінюються роботи, виконані на вступних іспитах ?

Оцінюються за 200-бальною системою екзаменаційною комісією.

Які критерії оцінювання виконання завдання ?

Критерії викладені в програмі творчого конкурсу.
При оцінці робіт вступного іспиту з композиції головними чинниками є: виразність формоутворення, композиційна гармонійність, ступінь завершеності графічної подачі. Рівень виконання роботи оцінюється відповідними балами: 181 – 200 балів – «високий творчий рівень»; 161 – 180 балів – «достатній конструктивно-варіативний рівень»; 141 – 160 балів – «середній репродуктивний рівень»; 124 – 140 балів – «низький рецептивно-продуктивний рівень» (124 балів - мінімальний конкурсний бал для вступу на бюджетну форму навчання). Особи, які отримали менше 124 балів за іспит можуть претендувати тільки на контрактну форму навчання.

Як готуватися до творчого конкурсу з композиції ?

Базові знання з композиції можна отримати в закладах загальної середньої освіти I-III ступеню на дисциплінах художньо- естетичного циклу, в спеціалізованих художніх школах і гімназіях, на підготовчих курсах, а також зі спеціальної літератури.
Михайленко В. Є., Яковлєв М. І. Основи композиції. Геометричні аспекти художнього формотворення: Навч. посіб. для студ.вищих навч.закладів. К.: Каравела, 2019.
Василий Кандинский. Точка и линия на плоскости. Азбука, 2015.
Барбер Баррингтон. Перспектива и композиция. Изд.: Эксмо-Пресс, 2018.
Тиц А. А. Основы архитектурной композиции и проектной графики. К., Вища школа, 1976.

Чи враховуються мої здобутки в живопису, рисунку, композиції ?

Так, при реєстрації необхідно ще прикріпити мотиваційний лист, який може включати в себе зразки власних робіт (портфоліо), здобутки на конкурсах тощо.

Що означає мотиваційний лист?

Мотиваційний лист - це викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі

Якщо я вже маю рівень ОКР Молодший спеціаліст, мій вступ матиме особливості?

Так, на основі вступу ОКР «Молодший спеціаліст» необхідно здати національний мультипредметний тест (форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання результатів навчання з української мови, математики та історії України, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства) або ЗНО з української мови 2019-2021 р.

Чи можливо поступити на декілька освітніх програм одразу?

Так,це можливо. Для цього в академії проходять три потоки творчих вступних іспитів.

В чому відмінність заочного навчання від очного?

Навчальна програма заочного (дистанційного) навчання аналогічна програмі для денного навчання.
Студенти заочного відділення на початку семестру слухають лекції, видачу курсових завдань з усіх дисциплін навчального плану протягом 2-3-х тижнів, в середині семестру приїжджають для здачі завдань першого модулю, в кінці семестру - для здачі екзаменаційної сесії.

Скільки бюджетних місць передбачає освітня програма?

Кількість бюджетних місць залежить від державного фінансування і рейтингової системи здачі вступних іспитів. Тому заздалегідь визначення кількості бюджетних місць на освітній програмі неможливо.

ЗРАЗКИ РОБІТ ІСПИТУ З КОМПОЗИЦІЇ (БАКАЛАВРАТ «ДС»)

Зразок планувальної схеми, схема побудови тримірного простору з розміщенням об’ємних форм, які перетинаються); приклади перетинання геометричних форм.

Графічна подача власної пропозиції.

В цьому році можна не робити композицію аквареллю, а тільки олівцем.

УМОВИ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ

До вступу до магістратури допускаються на конкурсній основі як випускники СВО «бакалавр» ХДАДМ, так і випускники такого ж рівню з інших ЗВО України та зарубіжних ЗВО. Для вступу необхідно подати документи про отриману бакалаврську освіту та здати вступні іспити з іноземної мови (співбесіда) та композиції.
Типове завдання - Ескізне рішення дизайну малої архітектурної форми на основі аналогу природної форми.
На основі виданого аналогу природної форми запропонувати та виконати ескізне графічне зображення дизайну малої архітектурної форми (альтанки, павільйону, навісу, вуличних меблів тощо) із виявленням об’єму запропонованого об’єкту. Представити розроблену композицію в чорно-білій графіці з виявленням об’єму.

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Критерії викладені в програмі фахових випробувань.
При оцінці робіт визначними є наступні позиції: оригінальність ідеї, виразність, композиційна гармонійність, логічне завершення графічної подачі та естетична доцільність. Метою вступного фахового випробування є виявлення в абітурієнта рівня базових теоретичних та практичних знань, що є достатніми для продукування нових ідей та розв’язання комплексних проблем у галузі дизайну середовища.
Рівень виконання роботи оцінюється відповідними балами: 181 – 200 балів – «високий творчий рівень»; 161 – 180 балів – «достатній конструктивно-варіативний рівень»; 141 – 160 балів – «середній репродуктивний рівень»; 100 – 140 балів – «низький рецептивно-продуктивний рівень» (100 балів - мінімальний конкурсний бал для вступу на бюджетну форму навчання). Особи, які отримали менше 100 балів за випробування можуть претендувати тільки на контрактну форму навчання.
Якщо, абітурієнти набрали однакову кількість балів, тоді до розгляду беруться мотиваційні листи і аналізуються екзаменаторами творчі здобутки абітурієнтів.

ЗРАЗКИ РОБІТ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (МАГІСТРАТУРА «ДАЛС»)

Приклади аналізу біонічних форм

Приклади аналізу біонічних форм

Приклади формування дизайну малих архітектурних форм на основі на природного прототипу

Приклади формування дизайну малих архітектурних форм на основі на природного прототипу